>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Правосъдие спрямо деца и младежи
Законодателство

Семеен кодекс

Наказателен кодекс (извлечение)
Наказателно-процесуален кодекс (извлечение)
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Закон за закрила на детето
Закон за борба с трафика на хора
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
Правилник за детските педагогически стаи
Наредба № 2 от 07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на МКБППМН
Инструкция относно възпитателните дела /отговори на въпроси от практиката на местните комисии/
Инструкция № Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция".
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията