>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
ПРАВНА ПОМОЩ

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите заплащат единствено цената на телефонния разговор.
Национален телефон за правна помощ - 0700 18 250

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В ГР. ВИДИН И ГР. СЛИВЕН
В двата Центъра за правна помощ гражданите могат да получат безплатна правна консултация на място. Консултации се дават след предварително уговорен час по телефона.
Контакти на центрове за правна помощ:
гр. Видин - ул. Цар Александър II, №19, ет.6, тел. 0877 08 85 22
гр. Сливен - ул. Великокняжевска, №6, тел. 0877 62 26 65


Три въпроса и три отговора за безплатна правна помощ по граждански дела
Hide details for 1. Какво представлява безплатната правна помощ? 1. Какво представлява безплатната правна помощ?

От 2006 година в България действа Законът за правната помощ, който се отнася и до правната помощ по граждански дела - такива са: трудовите, брачните, имуществените (спорове за собственост, наеми, заплащане на услуги, издръжка) и много други. Всички тези дела се разглеждат по специален ред, поради което, за добрата защита на Вашите права, е необходимо да се обърнете към адвокат. Правото на правна помощ по граждански дела Ви дава възможност да получите безплатна помощ от адвокат, който:

 • Ще Ви консултира относно най-подходящия начин за разрешаването на Вашия правен проблем.
 • Ще подготви документите за завеждане на дело в съда, когато прецени, че това е необходимо.

Ако вече сте подали молба до съда или срещу Вас е подадена такава, адвокатът ще Ви представлява и защитава по делото.
 • Важно е да знаете, че дори да не сте поискали да Ви се предостави безплатна правна помощ преди завеждане на делото, това не Ви лишава от правото на безплатно адвокатско представителство пред съда.
Hide details for 2. Кой има право на безплатна правна помощ? 2. Кой има право на безплатна правна помощ?

Законът за правната помощ поставя редица изисквания, на които трябва да отговорят лицата, които имат право на безплатна правна помощ. Целта на закона е това право да бъде предоставено на социално слаби лица - такива, които имат ниски доходи и нямат имущество, от което могат да получат допълнителни средства.

Юридическите лица нямат право на безплатна правна помощ - това са търговските дружества, кооперациите и др.

Безплатна правна помощ също така не се отпуска на търговци, както и по търговски дела. Поради това, дори да отговаряте на всички изисквания, ако сте едноличен търговец и делото Ви се отнася до Вашите търговски дела, Вие нямате право на безплатна правна помощ.

В изискванията за предоставяне на правна помощ преди завеждането на дело и след това има разлики, затова Ви ги представяме поотделно.


АКО

още не сте подали молба до съда и искате консултация от адвокат, а ако е необходимо - и подготовка на документите за съда, Вие имате право на безплатна правна помощ, ако попадате в една от следните групи:
 • Получавате месечни социални помощи или отговаряте на изискванията за получаване на месечни социални помощи.
 • Настанени сте в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
 • Вашето семейство е приемно семейство или семейство на роднини или близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
АКО

вече сте завели дело пред съда или срещу Вас е заведено такова, Вие имате право на безплатно адвокатско представителство, ако отговаряте на следните условия:
 • Вашите или на семейството Ви доходи не са достатъчни за заплащането на адвокатското възнаграждение;
 • Нямате имущество, от което можете да получите допълнителни доходи, като го отдадете под наем, аренда и пр.;
 • Имате членове на семейството, които издържате - ненавършили пълнолетие деца, нетрудоспособен пълнолетен и др.;
 • Здравословното Ви състояние не е добро;
 • Безработен сте;
 • Възрастта също се взема предвид;
 • Други обстоятелства, които са от значение за Вашето материално състояние.

Важно е да знаете, че не е необходимо да отговаряте на всички посочени по-горе изисквания -нее необходимо и да сте безработен, и да сте болен, например. Основното е да нямате достатъчно средства и имущество за заплащането на адвокатското възнаграждение.

Show details for З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията