>
                                                                     От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
ПРАВНА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите заплащат единствено цената на телефонния разговор.
Национален телефон за правна помощ - 0700 18 250

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В ГР. ВИДИН И ГР. СЛИВЕН
В двата Центъра за правна помощ гражданите могат да получат безплатна правна консултация на място. Консултации се дават след предварително уговорен час по телефона.
Контакти на центрове за правна помощ:
гр. Видин - ул. Цар Александър II, №19, ет.6, тел. 0877 08 85 22
гр. Сливен - ул. Великокняжевска, №6, тел. 0877 62 26 65


Три въпроса и три отговора за безплатна правна помощ по граждански дела
Hide details for 1. Какво представлява безплатната правна помощ? 1. Какво представлява безплатната правна помощ?

От 2006 година в България действа Законът за правната помощ, който се отнася и до правната помощ по граждански дела - такива са: трудовите, брачните, имуществените (спорове за собственост, наеми, заплащане на услуги, издръжка) и много други. Всички тези дела се разглеждат по специален ред, поради което, за добрата защита на Вашите права, е необходимо да се обърнете към адвокат. Правото на правна помощ по граждански дела Ви дава възможност да получите безплатна помощ от адвокат, който:

 • Ще Ви консултира относно най-подходящия начин за разрешаването на Вашия правен проблем.
 • Ще подготви документите за завеждане на дело в съда, когато прецени, че това е необходимо.

Ако вече сте подали молба до съда или срещу Вас е подадена такава, адвокатът ще Ви представлява и защитава по делото.
 • Важно е да знаете, че дори да не сте поискали да Ви се предостави безплатна правна помощ преди завеждане на делото, това не Ви лишава от правото на безплатно адвокатско представителство пред съда.
Hide details for 2. Кой има право на безплатна правна помощ? 2. Кой има право на безплатна правна помощ?

Законът за правната помощ поставя редица изисквания, на които трябва да отговорят лицата, които имат право на безплатна правна помощ. Целта на закона е това право да бъде предоставено на социално слаби лица - такива, които имат ниски доходи и нямат имущество, от което могат да получат допълнителни средства.

Юридическите лица нямат право на безплатна правна помощ - това са търговските дружества, кооперациите и др.

Безплатна правна помощ също така не се отпуска на търговци, както и по търговски дела. Поради това, дори да отговаряте на всички изисквания, ако сте едноличен търговец и делото Ви се отнася до Вашите търговски дела, Вие нямате право на безплатна правна помощ.

В изискванията за предоставяне на правна помощ преди завеждането на дело и след това има разлики, затова Ви ги представяме поотделно.


АКО

още не сте подали молба до съда и искате консултация от адвокат, а ако е необходимо - и подготовка на документите за съда, Вие имате право на безплатна правна помощ, ако попадате в една от следните групи:
 • Получавате месечни социални помощи или отговаряте на изискванията за получаване на месечни социални помощи.
 • Настанени сте в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
 • Вашето семейство е приемно семейство или семейство на роднини или близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
АКО

вече сте завели дело пред съда или срещу Вас е заведено такова, Вие имате право на безплатно адвокатско представителство, ако отговаряте на следните условия:
 • Вашите или на семейството Ви доходи не са достатъчни за заплащането на адвокатското възнаграждение;
 • Нямате имущество, от което можете да получите допълнителни доходи, като го отдадете под наем, аренда и пр.;
 • Имате членове на семейството, които издържате - ненавършили пълнолетие деца, нетрудоспособен пълнолетен и др.;
 • Здравословното Ви състояние не е добро;
 • Безработен сте;
 • Възрастта също се взема предвид;
 • Други обстоятелства, които са от значение за Вашето материално състояние.

Важно е да знаете, че не е необходимо да отговаряте на всички посочени по-горе изисквания -нее необходимо и да сте безработен, и да сте болен, например. Основното е да нямате достатъчно средства и имущество за заплащането на адвокатското възнаграждение.

Hide details for З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?

 • За да получите безплатна правна помощ, трябва да подадете молба. Молбата можете да напишете сами. В нея трябва да посочите само тези обстоятелства, които имат значение за правото Ви на безплатна правна помощ (ние вече Ви ги посочихме).
 • Когато още няма заведено дело, молбата си трябва да адресирате до Председателя на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ Когато вече има заведено дело, молбата си трябва да отправите до съда, пред който се води делото.
 • Важно е да знаете, че трябва да докажете това, което сте посочили във Вашата молба, като представите съответните документи, като: заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", ако получавате месечни социални помощи; удостоверение от Бюрото по труда, че сте регистриран като безработен; декларация за семейно и имуществено състояние (която можете да намерите и в съда) и др.
 • При вече заведено дело, съдът ще Ви укаже, че имате право на безплатна правна помощ, затова внимателно четете всички съобщения, които получавате. В тях има определени срокове, които задължително трябва да спазите.
 • Важно е да знаете, че Вие можете да изберете и посочите адвоката, който искате да Ви консултира и представлява пред съда. Необходимо е той да е вписан в Националния регистър за правна помощ, който се води в Националното бюро за правна помощ.
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията