>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Правила за достъп в съдебната палата

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


Hide details for I. ОБШИ РАЗПОРЕДБИ И ВЪТРЕШЕН РЕДI. ОБШИ РАЗПОРЕДБИ И ВЪТРЕШЕН РЕД
 1. С тези правила се определят вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради и обекти на: апелативните, окръжни, административни и районни съдилища, прокуратури и следствени служби.
 2. Вътрешния ред, пропускателния режими сигурността на съдебните сгради и обекти се осъществява чрез инженерни, физически и технически средства или служители, отговарящи за охраната и сигурността в сградата.
 3. В съдебните сгради и обекти са обособени зони за сигурност, съгласно Наредба 4 от 10.01.2008г. на МП, обн. ДВ бр. 8/25.01.2008г.
  • Лицата и МПС, имащи достъп до зоните за сигурност около съдебните сгради и обекти се определят от административните ръководители, съгласувано по отношение на сигурността с началника на Областно звено "Охрана". За зоните с ограничен достъп и особена сигурност се определят от началника на Областно звено "Охрана ".
  • Служителите с достъп до зоните за сигурност с контролиран достъп, се определят от ръководителите на съответните институции, помещаващи се в тях.Активирането/деактивирането и контрола по използването на безконтактните карти, осигуряващи преминаването през техническите средства за контрол на достъпа се осъществява от началника на съответното областно звено "Охрана" или упълномощено от него лице.
  • Автоматичните заключващи устройства в зоните с контролиран достъп, ползвани от служебни лица, след преминаване през тях задължително се затварят. Не е разрешено блокирането им по какъвто и да е повод.
 4. По време на съдебно заседание, използването на снимащи и записващи устройства в съдебната зала може да се разреши от председателя на съдебния състав.
  • При провеждане на съдебни заседания при закрити врати в съдебната зала се допускат само лицата, на които председателя на съдебния състав разреши това.
  • При провеждане на съдебни заседания с участието на защитени свидетели по реда на чл. 123, ал.2, т.2 от НПК и на лица, намиращи се под специална защита по реда на ЗЗЛЗВНП, не се допуска филмирането и заснемането им.
 5. Заснемане и филмиране на конвойни наряди и конвоирани лица може да се извършва от разстояние не по - малко от 1.5 метра, като се забранява нарушаване на целостта на групата и създаването на пречки за безпрепятственото й движение.
 6. Строителни и ремонтни работи в съдебните сгради и обекти се допускат след предварително им съгласуване по отношение на сигурността с началника на областното звено "Охрана" или упълномощено от него лице.
  • При необходимост от извършване на строителни и ремонтни работи след работно време, както и през почивни и празнични дни, ръководителите на фирмите, извършващи ремонта, след писмено съгласуване с управителя на сградата или административния ръководител, предоставят на началника на областното звено "Охрана" списък, в който се описват поименно работещите с точните им лични данни и обекта на който ще работят.
  • Списъците по т.6.1. се съгласуват с административните ръководители на съответните институции, където ще се извършват строителните и ремонтните работи и се връчват на дежурните сътрудници по охрана за осигуряване на достъп и контрол.
 7. Контролът за спазване на вътрешния ред в съдебните сгради и обекти се осъществява от дежурните сътрудници по охраната от съответното ОЗ "Охрана", които при необходимост организират евакуацията на служителите и гражданите от сградата.
 8. При случаи на безредици, терористични заплахи, терористични актове, кражби и други нарушения на обществения ред се предприемат предвидените действия, съгласно утвърдените планове за охрана на съдебните сгради.

Show details for II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ
Hide details for III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНАТА И СИГУРНОСТТАIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНАТА И СИГУРНОСТТА
 1. Охраната на съдебните сгради и обекти се осъществява от служители на съответните областни звена "Охрана" към Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдието.
 2. Личният състав за охрана има следните функции:
  • а) организиране и осъществяване охраната на съдебните сгради/обекти;
  • б) осигуряване обществения ред в съдебните сгради/обекти и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия.
 3. Контрол по дейността на служителите от охраната имат право да осъществяват:
  • а) министърът на правосъдието или упълномощени от него лица;
  • б) ресорният заместник министър на правосъдието;
  • в) главният директор на ГД "Охрана" или упълномощени от него лица;
  • г) началникът на отдел "Охрана на съдебни сгради, съдии, прокурори и следователи, и комуникационно - информационни и оперативно - технически системи";
  • д) държавните служители от сектор "Охрана на сгради" в ГД "Охрана";
  • е) държавните служители - категория "В" и "Г" от съответното областно звено "Охрана".
 4. При установяване на пропуски в организирането и осъществяването на охраната на съдебна сграда или обект от административните ръководители на съдебните институции, функциониращи в нея, се уведомяват писмено министъра на правосъдието, главния директор на ГД "Охрана" или началника на съответното областно звено "Охрана".
 5. Противопожарната и аварийна безопасност на сградите се организира в съответствие с Наредба № 1-209 от 22 ноември 2004 г., за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите експлоатация, издадена от Министерство на вътрешните работи Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията