>
                                                                     От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
За адвокати

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,
От 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в Електронния портал за предоставяне на достъп до данните по съдебните дела. Стартира тестване на Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до предходния портал ще трябва да направят пререгистрация на акаунта си.

На сайта допълнително ще бъде публикувана информация за действията, които следва да се предприемат.

В съдилищата на Благоевградски съдебен район работи тестова версия на бъдещият Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/. Чрез този електронен портал всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време, от всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, което обаче ще се реализира на по-късен етап.
Условията, при които всеки от вас може да се възползва от възможностите на тестовата версия и улеснен достъп до делата в електронен вид, са следните:
1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер от Регистъра на адвокатите по ЗА.
2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от упълномощителя.
3. Да подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които адвокатът е пълномощник и иска достъп.
4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд, по чийто опис са посочените съдебни дела.
5. Да получи уникална парола от администраторите на портала при влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд .

Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на Интернет адрес: https://ecase.bg

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА

След получаване на уникална парола, всеки адвокат може да влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща за свое потребителско име. В основната директория на Портала ще има информация за номерата на всички дела, по които съответният адвокат е регистриран като пълномощник, като номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка с документите по тези дела.
При отваряне на електронната папка за конкретното електронно дело, адвокатът ще може да получи информация за :
-вида на делото и статус на същото/дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/,
- съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар
- постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове
-информация за обжалване на съдебните актове.

ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която адвокатите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията