>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
СЪДИИ

Щатна численост на Окръжен съд Благоевград 26 бр., от които заети 25 бр., като 1 съдия е командирован.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Катя Николова Бельова


Приемно време: Всеки първи понеделник на месеца от 14.00 до 15.00 часа след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Лилия Владимирова Масева
Татяна Антонова Андонова

СЪДИИ:
Росица Бункова
Красимир Аршинков
Надя Узунова
Петър Узунов
Румяна Бакалова
Миглена Йовкова
Маргарита Коцева
Емилия Топалова
Атанас Маскръчки
Величка Борилова
Илияна Стоилова
Атанаска Китипова
Петър Пандев
Диана Узунова
Иво Харамлийски
Величка Пандева
Николай Грънчаров
Анета Илинска
Владимир Ковачев
Атанас Иванов - командирован
1 (една) незаета щатна длъжност

МЛАДШИ СЪДИИ:
Аспарух Христов
Александър Трионджиев


Съдия, координатор на обученията - Илияна Стоилова

Съдия, наставник на младшите съдии - Петър Узунов

Величка Борилова - член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, избрана с Решение по Протокол № 16/21.05.2019 г.

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията