>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Отводи

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК в Окръжен съд - Благоевград
от 1.1.2019 г. до 31.5.2019 г.


Дата на заседанието№ на делотоВид на делотоСъдия докладчикДиспозитив
7.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рСтрахил ГошевОТВЕЖДА се от разглеждане на ВНОХД № 530/2018г., по описа на ОС-Благоевград, съдията-докладчик Страхил Николов Гошев.
Делото да се докладва незабавно на председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
Определението е окончателно.
14.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рАтанас МаскръчкиСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в.н.о.х. дело № 530/2018 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на Председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
16.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рРосица БунковаСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в.н.о.х. дело № 530/2018 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на Председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
17.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рВеличка ПандеваСАМООТВЕЖДА съдия Величка Пандева  от разглеждане на в.н.о.х. дело № 530/2018 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на Председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
21.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рИлияна СтоиловаСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в.н.о.х. дело № 530/2018 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на Председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
21.1.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рМаргарита КоцеваСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в.н.о.х.д. № 530/2018 г. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно за определяне на нов съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
30.1.201920191200600051Въззивно нак. общ хар-рАтанас МаскръчкиСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в.н.о.х. дело № 51/2019 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на друг съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
4.2.201920191200600051Въззивно нак. общ хар-рКрасимир АршинковОТВЕЖДАМ съдия Красимир Аршинков от разглеждане на в.н.о.х. дело № 51/2019 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на друг съдия-докладчик.
Разпореждането е окончателно.
6.2.201920191200600051Въззивно нак. общ хар-рВеличка Пандева ОТВЕЖДА съдия  Величка Пандева  от разглеждането на в.н.о.х.д. № 51/ 2019 г.  по описа на ОС - Благоевград.
 Делото да се докладва на Председателя на ОС - Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
11.2.201920191200600041Въззивно нак. общ хар-рИво ХарамлийскиОТВЕЖДА съдия РОСИЦА БУНКОВА и съдия ИВО ХАРАМЛИЙСКИ  от по-нататъшно участие  в разглеждането на     ВНОХД № 41/2019г по описа на Окръжен съд- Благоевград.
  Делото да се докладва незабавно  за определяне на нов съдия -докладчик.
               Определението е окончателно . 
13.2.201920191200600071Въззивно нак. общ хар-рВеличка ПандеваОТВЕЖДА  съдия  Величка Пандева  от  разглеждане на в.н.о.х.д. № 71/ 2019 г.  по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва на Председателя на ОС - Благоевград за определяне на нов съдия-докладчик.
14.2.201920181200100008Гражд. I инстанцияАнета ИлинскаОТСТРАНЯВА СЕ от участие по гр.д.№ 8/2018 г. по описа на ОС Благоевград съдия Анета Илинска.
Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
15.2.201920181200100008Гражд. I инстанцияПетър УзуновОТВЕЖДА докладчика съдия П.Узунов от разглеждането на гр.д.№8/18г по описа на БОС.
Делото да се докладва за ново разпределение.
Определението е окончателно.
18.2.201920181200100008Гражд. I инстанцияЕмилия ТопаловаОТВЕЖДА се съдия Емилия Топалова от разглеждане на гр.д.№8/2018г. по описа на ОС-Благоевград.
20.2.201920181200100008Гражд. I инстанцияНадя УзуноваОтстранявам се от разглеждане на гр.д. 8 по описа за 2018 г. на БлОС.
Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.
20.2.201920181200600501Въззивно административно наказателноКрасимир АршинковОТВЕЖДАМ съдия Красимир Аршинков от разглеждането на в.н.а.х.д. № 501/2018 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на друг съдия, който да участва при неговото разглеждане.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
21.2.201920191200500128Въззивно частно гражд.Владимир КовачевОТВЕЖДАМ СЕ като съдия-докладчик по въззивно частно гражданско дело № 128/2019 г. на Окръжен съд Благоевград.
26.2.201920191200600041Въззивно нак. общ хар-рСтрахил ГошевОТВЕЖДА се от разглеждане на ВНОХД № 41/2019 г., по описа на ОС-Благоевград, съдията Страхил Николов Гошев.
Делото да се докладва незабавно на председателя на ОС-Благоевград за определяне на нов член на съдебния състав.
Определението е окончателно.
26.2.201920191200500011Въззивно гражданскоРумяна БакаловаОТВЕЖДА от състава за разглеждане на в.гр.д. № 11/2019 г.  докладчика съдия Румяна Бакалова. 
27.2.201920191200500140Въззивно частно гражд.Владимир КовачевОТВЕЖДА съдиите Величка Борилова, Владимир Ковачев и Атанас Иванов от участие в разглеждането на въззивно частно гражданско дело № 140/2019 г. на Окръжен съд Благоевград.
1.3.201920181200600530Въззивно нак. общ хар-рКрасимир АршинковОТВЕЖДАМ съдия Красимир Аршинков от участие в разглеждането на в.н.о.х.д. № 530/2018 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на друг съдия, който да участва при неговото разглеждане.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
1.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Лилия МасеваСАМООТВЕЖДА от разглеждането на настоящото въззивно частно гражданско дело № 140/2019 г. на Окръжен съд Благоевград, окръжния съдия Лилия Масева.
Делото да се докладва за определянето нов съдия- докладчик.
12.3.201920181200500906Въззивно гражданскоНадя УзуноваПредвид мотивите в определението за отвод по това дело и доколкото предизвестеността на едно решение е възможно да се предполага от становищата на състав на съда застъпени по други дела по идентични казуси и с оглед, че в настоящият случай такива становища са изразени по казуси, навлагащи разрешаването на едни и същи фактически и правни въпроси, както и предвид участието на една и съща страна в лицето на дружество “Инкомс-Иенто” ООД, съдът счита, че следва да се отведе на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК за да осигури безпристрастие на състава, предвид съмнението, което изразява страната в молбата за отвод. 
13.3.201920191200600042Въззивно нак. общ хар-рКрасимир АршинковОТВЕЖДА  от участие  в настоящото въззивно производство  съдия Росица Бункова и съдия Красимир Аршинков. 
14.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Румяна БакаловаОТСТРАНЯВА от участие по ч.гр.д.№ 140/2019г. съдиите Надя Узунова,Румяна Бакалова и Миглена Йовкова.
Делото да се докладва за определяне на нов съдебен състав.
15.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Страхил ГошевОТВЕЖДАТ се съдиите Петър Узунов, Емилия Топалова и Страхил Гошев от участие в разглеждането на въззивно частно гражданско дело № 140/2019 г., на Окръжен съд Благоевград.
Определението е окончателно.
18.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Аспарух ХристовОТВЕЖДА от разглеждане на настоящото в.ч.гр.д. № 140/2019г., по описа на ОС-Благоевград, съдиите Катя Бельова, Николай Грънчаров и Аспарух Христов.
Делото да се докладва за определяне на нов съдебен състав.
Определението не подлежи на обжалване.
19.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Маргарита КоцеваОТВЕЖДА от разглеждане на в.ч.гр.д. № 140/2019 г. по описа на ОС - Благоевград съдия Маргарита Коцева.
Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.
20.3.201920191200500140Въззивно частно гражд.Красимир АршинковОТВЕЖДАМ съдия Красимир Аршинков от разглеждането на в.ч.гр.д. № 140/2019 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов докладчик.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
25.3.201920191200500192Въззивно частно гражд.Страхил ГошевОТСТРАНЯВАТ СЕ от участие от разглеждането на в.ч.гр.д. №192/2019 г., по описа на Окръжен съд – Благоевград съдия Петър Узунов, съдия Емилия Топалова и съдията-докладчик - мл.съдия Страхил Гошев.
Делото да се докладва незабавно за определяне на друг докладчик.
Определението е окончателно.
1.4.201920191200500192Въззивно частно гражд.Владимир КовачевОТСТРАНЯВАМ СЕ от участие по въззивно частно гражданско дело № 192/2019 г. на Окръжен съд Благоевград.
1.4.201920191200500192Въззивно частно гражд.Николай ГрънчаровОТСТРАНЯВАМ СЕ от участие по въззивно частно гражданско дело № 192/2019г. на Окръжен съд - Благоевград.
1.4.201920191200600118Въззивно нак. общ хар-рИво ХарамлийскиОТВЕЖДАМ СЕ от по-нататъшно участие в производството по ВНОХД № 118/2019г по описа на Окръжен съд -Благоевград.
 Делото да се докладва незабавно на Председателя на съда за определяне на нов съдия-докладчик.
 Разпореждането е окончателно.
5.4.201920191200600080Въззивно нак. общ хар-рКрасимир АршинковОТВЕЖДА съдия Красимир Аршинков от разглеждането на в.н.о.х.д. № 80/2019 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на друг докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
8.4.201920191200100063Гражд. I инстанцияВладимир КовачевОТСТРАНЯВАМ СЕ от участие по гражданско дело № 63/2019 г. на Окръжен съд Благоевград.
8.4.201920191200500186Въззивно частно гражд.Миглена ЙовковаОТВЕЖДА съдия Миглена Йовкова от участие във в.ч.гр.д. № 186/2019г. по описа на БлОС.
ДЕЛОТО да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов съдия докладчик.
11.4.201920181200900111ТърговскоАнета ИлинскаОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на настоящото търговско дело № 111 по описа на Окръжен съд - Благоевград за 2018 г. съдия Анета Илинска.
Делото да се докладва за определяне на нов съдия докладчик.
Определението не полежи на обжалване.  
15.4.201920191200500140Въззивно частно гражд.Илияна СтоиловаОТВЕЖДА от разглеждане на в.ч.гр.д. № 140/2019 г. по описа на ОС - Благоевград съдия Илияна Стоилова.
Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.
16.4.201920191200500140Въззивно частно гражд.Иво ХарамлийскиОТВЕЖДАМ СЕ  от по-нататъшно участие в разглеждането на в.ч.гр.д. № 140/2019 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов докладчик.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
17.4.201920191200500140Въззивно частно гражд.Росица БунковаОТВЕЖДАМ съдия  Росица Бункова от разглеждането на в.ч.гр.д. № 140/2019 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
19.4.201920191200500140Въззивно частно гражд.Величка ПандеваОТВЕЖДА от разглеждане на в.ч.гр.д. № 140/2019 г. по описа на ОС - Благоевград съдия Величка Пандева.
Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
25.4.201920191200500140Въззивно частно гражд.Катя БельоваОТВЕЖДАМ се от разглеждането на в.ч.гр.д. № 140/2019 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов докладчик.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
2.5.201920191200200251Наказат. общ хар-рРосица БунковаОТВЕЖДАМ  се като съдия- докладчик по чнд № 251/2019 год. по описа на Окръжен съд Благоевград.
Незабавно делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на нов съди- докладчик.
7.5.201920191200500140Въззивно частно гражд.Атанас МаскръчкиСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в. ч. гр. дело № 140/2019 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за преразпределение.
Разпореждането е окончателно.
8.5.201920191200500140Въззивно частно гражд.Атанаска КитиповаСАМООТВЕЖДАМ се от разглеждане на в. ч. гр. дело № 140/2019 год. по описа на ОС - Благоевград.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за преразпределение.
13.5.201920191200600188Въззивно нак. общ хар-рРосица БунковаОТВЕЖДА от разглеждане на настоящето внохд № 188/20189 год. съдиите- Росица Бункова, Петър Пандев и Страхил Гошев.
Определението е окончателно.
Делото да се докладва незабавно на председателя на съда за определяне на нов докладчик.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията