>
                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Профил на купувача

Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на площ от Съд.палата

__________________________________________________________________________________________
Заповед за прекратяване на договор от 05.04.2017г.

Договор от 05.04.2017 г.

Протокол от заседание на комисия от 30.03.2017 г.

Протокол от заседание на комисия от 28.03.2017 г.

Първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП е удължен до 27.03.2017 г.


Заповед за удължаване на срока

Публикувана информация за удължаване на срока


Обобщена информация по чл.230, ал.3, т.7 от ЗОП за 2017г.
__________________________________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП -дата на публикуване - 13.03.2017 г.

ID
Публикувано на:
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
906226313.03.2017г.Окръжен съд Благоевград
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Окръжен съд – Благоевград” за 2017 г.
21.03.2017г.

Документация


Търг по ЗДС за кафе автомати - дата на публикуване - 08.02.2017 г.

Заповед

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване

Приложения

Информация за спечелил търга

Заповед за определяне на наемател на основание чл.57, ал.3


Раб.инструкция за поддържане на проф.на купувача.pdf

Раб.интструкция за реда и орг. за възл.на общ.поръчки.pdfРаб.интструкция за реда и орг. за възл.на общ.поръчки.pdf

Заповед-439-08.06.2015.pdf

Заповед-440-08.06.2015.pdf

Обобщена информация по чл.44 ал.10 ЗОП.pdf


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID: 9050667
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.02.2016г.


Окръжен съд град Благоевград публикува публична покана на Портала на обществените поръчки и в Профила на купувача на интернет страницата на съда, за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд- гр.Благоевград за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.” съгласно техническа спецификация, неразделна част от поканата.

Документи:

- Публична покана
- Заповед за процедура по ЗОП
- Техническа спецификация
- Проект на договор

Образци:
- Образец №1-Административни данни
- Образец №2-Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП
- Образец №3-Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП
- Образец №4-Декларация за участие на подизпълнители
- Образец №5-Декларация за съгласие участие като подизпълнител
- Образец №6-Декларация за приемане клаузите на проекта за договор
- Образец №7-Списък
- Образец №8-Техническо предложение
- Образец №9-Ценово предложение


ПРОТОКОЛ за дейността на Комисията, разгледала и класирала участниците в процедурата за обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд- гр.Благоевград за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна

Информация за извършено плащане, публикувана на 23.03.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 25.04.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 25.05.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 21.06.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 28.07.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 08.09.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 24.10.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 21.11.2016г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ.10 ЗОП ЗА 2015Г

Информация за извършено плащане, публикувана на 23.12.2016г.
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Февруари 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията