>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Правила за провеждане на стажа

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-БЛАГОЕВГРАД


ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ В БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Общи положения
Чл. 1. (1) С тези правила се урежда реда за провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност от разпределените в Благоевградски окръжен съд стажант-юристи.
(2) Стажът е шестмесечен и се провежда в съдилищата, прокуратурите,
следствения отдел, при нотариус и адвокат в съдебния район на Бл-ски окръжен съд
с цел стажант-юристите да се запознаят практически с техните основните функции и
организация на дейността им.
(3) Стажант-юристите участват в изготвянето на актове постановявани от :
1. съдии в районен и окръжен съд;
2. прокурори в районна и окръжна прокуратура;
3. следовател в окръжен следствен отдел;
4. съдия по вписванията;
5. държавен съдебен-изпълнител.
(3) Стажант-юристите участват в и изготвянето на:
1. призовки, съобщения и други възложени им в съдилищата, прокуратурите
и окръжния следствен отдел;
2. нотариални актове, покани и други, възложени им от нотариуса;
3.молби, тъжби, заявления, жалби и други, възложени им от адвокат или адвокатско дружество.
Постъпване на стаж
Чл. 2. (1) Постъпването на стаж се извършва въз основа на заповед на министъра на правосъдието, молба-декларация по образец съгласно приложение № 1 и план за провеждането му.
(2) За начало на стажа се смята денят в който стажант-юристът е постъпил в
Благоевградски окръжен съд и на който е подписал акт за встъпване.
(3) Постъпилите стажант-юристи се въвеждат в специален азбучник и
регистър, в който се вписват трите имена на всеки от тях и началната и крайната дата на
стажа.
Стажантска книжка
Чл. 3. (1) В деня на постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка, подписана от председателя на Бл-ски окръжен съд, който определя съдия от същия съд за ръководител на провеждане на стажа.
(2) В стажантската книжка се вписват:
1. ръководителя на стажа;
2. началната и крайната дата на провеждане на съответния стаж;
3. извършената от стажант-юриста работа и оценка за нейното усвояване;
4. актовете или работата, в изготвянето на които е участвал;
5. двете имена на удостоверилите извършените работа и участие.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват от съответните завеждащ-служба, съдебен-изпълнител, съдия по вписванията, нотариус, съдии, прокурори, следовател и адвокати или адвокатско сдружение или дружество.
План за провеждане на стажа
Чл. 4. (1) Всеки стажант-юрист изготвя план за провеждане на стажа си съгласно приложение № 2.
(2) Планът се утвърждава от ръководителя на стажа и копие от него се прилага в специално заведеното канцеларско дело.
Ръководител на стажа
Чл. 5. Ръководителят на стажа:
1. осъществява общо ръководство за провеждането му;
2. следи за провеждането му по утвърдения от него план;
3. възлага на стажант-юриста извършването на конкретна работа по време
на стажа по чл. 11.
Стаж в районен съд
Чл. 6. (1) Стажът в районния съд е осем седмици, от които по две седмици: 1. в деловодството и архива на съда; 2.при районен съдия;
3. в службата по вписванията;
4. в съдебно-изпълнителната служба.
(2) По време на стажа по ал. 1 стажант-юристите трябва да се запознаят със
структурата на съда, с водените в отделните деловодства и служби регистри и книги, с
деловодните програми и да придобият практически познания за:
1. реда на образуването на граждански и наказателни дела, изготвянето и
връчването на призовки, съобщения и други съдебни книжа, внасянето на делата в
архива и сроковете за съхраняването им, организацията и дейността на бюрото за
съдимост;
2. насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания и
постановяването на съдебните актове;
3. дейността на съдията по вписванията и подлежащите на вписване актове;
4. образуването, движението и прекратяването на изпълнителните дела.
(3) Стажът в службата по вписванията се провежда след провеждане на
стажа при нотариус.
Стаж при нотариус
Чл. 7. Стажът при нотариуса е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:
1. функциите и компетентността на нотариуса и неговото деловодство;
2. видовете нотариални удостоверявания и производства;
3.формата, издаването и съдържанието на нотариалните актове и техните видове;
4.водените от него регистри и съхраняването на дела и книжа.
Стаж в районна прокуратура
Чл. 8. Стажът в районна прокуратура е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:
1. функциите, компетентността и деловодството на районната прокуратура;
2. образуването, спирането и прекратяването на досъдебното производство;
3. изготвянето на обвинителни актове и внасянето им в съда;
4. други актове,издавани от прокурора.
Стаж в окръжна прокуратура
Чл. 9. Стажът в окръжна прокуратура е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:
1. функциите, компетентността и деловодството на окръжната прокуратура;
2. изготвянето на протести;
1. 3. реда за връщане на делата за допълнително разследване;
4. изпълнението на влезлите в сила присъди.
Стаж в окръжен следствен отдел
Чл. 10. (1) Стажът в окръжния следствен отдел е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:
1. функциите, компетентността и деловодството на отдела;
2. провеждането на разследване и способите на доказване в досъдебното
производство;
3.изготвянето на актове от следователя;
4.процесуалните действия след връщане на делата за допълнително разследване.
Стаж в окръжен съд
Чл. 11. (1) Стажът в окръжния съд е осем седмици, от които по четири седмици:
1. в гражданско отделение;
2. в наказателно отделение;
(2) По време на стажа по ал. 1 стажант-юристите трябва да се запознаят със структурата на съда, с водените в отделните деловодства и служби регистри и книги, с деловодната програма и да придобият практически познания за:
1. реда на образуването на граждански, наказателни, изготвянето и връчването на призовки, съобщения и други съдебни книжа,
внасянето на делата в архива и сроковете за съхраняването им;
2. насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания и
постановяването на съдебните актове;
3. изготвянето на протоколи от съдебни заседания;
4. образуването, движението и прекратяването на отделните видове дела.
Стаж при адвокат
Чл. 12. (1) Стажът при адвокат е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:
1 .организацията на адвокатската професия, на адвокатското сдружение или адвокатското дружество;
2.начина на упражняване на адвокатската професия, представителство и защита на доверителите и подзащитните;
3.правата и задълженията на адвоката;
4.изготвянето на молби, тъжби, заявления, жалби и други.
Приключване на стажа
Чл. 13. (1) В двуседмичен срок от провеждане на последния стаж от тези правила стажант-юристите представят на административния секретар надлежно оформената и заверена с всички подписи и печати стажантска книжка и подават заявление по образец, съгласно приложение № 3.
Заключителни разпоредби
1. Правилата влизат в сила от 17 декември 2012 г.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията