>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Съдебна администрация

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


Декларации по ЗПКОНПИ 2019 г.

-Регистър на декларациите за интереси

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декларации по ЗПКОНПИ 2018 г.
-Регистър на декларациите за несъвместимост към 08.06.2018 г.
-Регистър на декларациите за имущество към 08.06.2018 г.
-Регистър на декларациите за интереси към 08.06.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

С П И С Ъ К НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД ЗА ПОДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ, във връзка с Решение № 16/25.04.2013 г. на Висш съдебен съвет

Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистратурата в Окръжен съд Благоевград е с непрекъснато работно време - от 08.30 часа до 18.30 часа.

I етаж - РЕГИСТРАТУРА : Регистрира входящите документи. Дава информация и прави справки за делата.

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 18:30 ч. тел. 073/ 8898 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 8 СЧЕТОВОДИТЕЛ/КАСИЕР - тел. 073/ 8898 37

Събира държавните такси за незаверени преписи съгласно Закона за достъп до обществената информация.

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 14 АРХИВ - тел. 073/ 8898 14
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Съдебният архивар класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела; поддържа целостта на системата за архивиране като осигурява правилен достъп до делата. Осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги. Копира документи за нуждите на служителите на съда, съдиите, адвокатите и гражданите книги и документи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 16 - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ - тел. 073/ 8898 49
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Приема и обработва заявления и молби за регистрация на юридически лица с нестопанска цел; поддържа фирмените регистри и регистри за ЮЛНЦ и вписва променени обстоятелства; предоставя информация на гражданите и подготвя документи за официална публикация; издава удостоверения; извежда статистически данни по фирмените дела.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фронт-офис "Дежурен призовкар" - тел. 073/ 8896403
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Получаване на призовки и други съдебни книжа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III етаж:

ст.35 ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - тел. 073/ 8898 07
ст.35а НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - тел. 073/ 8898 56
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст.40 - СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР - тел. 073/ 88 98 65

1. Ръководи работата на администрацията в съдилищата;
2. Отговаря за управлението на административната дейност на съда;
3. Осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията на съда;


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР - тел. 073/ 8898 40

(1) Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях.
(2) Приема жалби и оплаквания и ги докладва на председателя на съда.
(3) Организира приема на граждани от председателя на съда


МНЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията