>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Съдебна администрация

Декларации по ЗПКОНПИ 2019 г.

-Регистър на декларациите за интереси

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декларации по ЗПКОНПИ 2018 г.
-Регистър на декларациите за несъвместимост към 08.06.2018 г.
-Регистър на декларациите за имущество към 08.06.2018 г.
-Регистър на декларациите за интереси към 08.06.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

С П И С Ъ К НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД ЗА ПОДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ, във връзка с Решение № 16/25.04.2013 г. на Висш съдебен съвет

Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистратурата в Окръжен съд Благоевград е с непрекъснато работно време - от 08.30 часа до 18.30 часа.

I етаж - РЕГИСТРАТУРА : Регистрира входящите документи. Дава информация и прави справки за делата.

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 18:30 ч. тел. 073/ 8898 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 8 СЧЕТОВОДИТЕЛ/КАСИЕР - тел. 073/ 8898 37

Събира държавните такси за незаверени преписи съгласно Закона за достъп до обществената информация.

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 14 АРХИВ - тел. 073/ 8898 14
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Съдебният архивар класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела; поддържа целостта на системата за архивиране като осигурява правилен достъп до делата. Осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги. Копира документи за нуждите на служителите на съда, съдиите, адвокатите и гражданите книги и документи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст. 16 - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ - тел. 073/ 8898 49
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Приема и обработва заявления и молби за регистрация на юридически лица с нестопанска цел; поддържа фирмените регистри и регистри за ЮЛНЦ и вписва променени обстоятелства; предоставя информация на гражданите и подготвя документи за официална публикация; издава удостоверения; извежда статистически данни по фирмените дела.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фронт-офис "Дежурен призовкар" - тел. 073/ 8896403
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Получаване на призовки и други съдебни книжа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III етаж:

ст.35 ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - тел. 073/ 8898 07
ст.35а НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - тел. 073/ 8898 56
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 08:30 ч. - 17:00 ч.

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ст.40 - СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР - тел. 073/ 88 98 65

1. Ръководи работата на администрацията в съдилищата;
2. Отговаря за управлението на административната дейност на съда;
3. Осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията на съда;


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР - тел. 073/ 8898 40

(1) Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях.
(2) Приема жалби и оплаквания и ги докладва на председателя на съда.
(3) Организира приема на граждани от председателя на съда


МНЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията