>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                         ВЧНД № 293/2019 г. по описа на Окръжен съд Благоевград с обвиняем П.П.В., насрочено на 18.07.2019 г.                                                                                                                Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Конкурс за 1 бройка призовкар към Окръжен съд Благоевград

О Б Я В А


Благоевградският окръжен съд обявява конкурс за назначаване на един служител на пълен щат на длъжността „призовкар“.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;
- минимално образование – средно;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че са реабилитирани;
- да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
- да не са поставяни под запрещение;
- да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената длъжност „призовкар“
Специфични изисквания: Компютърна грамотност, дискретност, комуникативност, способност за работа в екип, експедитивност, способност за вежливо и коректно отношение към граждани и колеги.
Необходими документи:
- молба по образец
- автобиография
- подробна професионална автобиография /ако има такава/
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/
- свидетелство за съдимост
- медицинско свидетелство – задължително заверено от психиатър
- Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност – по образец
- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ - по образец
- Други документи по преценка на кандидата
Конкурсът ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване.
Допълнителна информация за длъжността призовкар: лицето ще бъде назначено на изпитателен срок за 6 месеца в полза на работодателя и заплата- минималната за длъжността - 498 лв. върху която се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. С длъжностната характеристика може да се запознаете на Интернет страницата на съда – раздел „Конкурси“.
Краен срок и място за подаване на документите: едномесечен срок от датата на публикуване на обявата на адрес: Окръжен съд Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1, Съдебна палата, ет.3 стая № 40 – съдебен администратор. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/. Съобщения свързани с конкурса, включително решенията на комисията се публикуват на интернет страницата на Окръжен съд Благоевград.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап ще бъдат обявени на сайта на съда в три дневен срок от приключване на процедурата по подаване на документи. С обявяването на списъците ще се обяви и датата на събеседването с допуснатите кандидати, което ще бъде в срок до 3 дни.
Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 073/88 98 65.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "СТРУМА" на 19.01.2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Длъжностната характеристика

Молба-по образец
Декларация по чл. 107а, ал.1от КТ
Декларация-български гражданин

Тази страница е разглеждана 182 пъти.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Юли 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията