>
    ЧНД № 676/2018 г., насрочено за 20.11.2018 г. от 13:00 часа с обвиняем С.Х.М.               ЧНД № 680/2018 г., насрочено за 20.11.2018г. от 13:30 часа с обвиняем К.П.И.                   ЧНД № 677/2018 г., насрочено за 22.11.2018г. от 11:00 часа с обвиняем С.С.Д.                     ВЧНД № 472/2018 г., насрочено за 22.11.2018г. от 14:00 часа с обвиняем Б.М.Р.      От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Новини
Съобщение
На 15.11.2017г. от 10:00 часа Окръжен съд Благоевград ОБЯВЯВА провеждане на - "ДЕН НА МЕДИАЦИЯТА В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - 15.11.2017г."
Програма на събитието


Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” -2017/2018 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 26.10.2016г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, стартира реализирането на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тази програма Окръжен съд - Благоевград ще проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд – Благоевград, съвместно с ръководството на гимназията и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени  сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт.


Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 09.06.2017 г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, приключи реализирането на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”. В тази програма Окръжен съд - Благоевград проведе лекционни курсове сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”. Образователната програма финализира с провеждането на симулативен процес и раздаване на грамоти на учениците участвали в процеса, както и на лицата оказали съдействие за реализирането.

Отчетно събрание за дейността на Окръжен съд Благоевград през 2016 г.
На 21 април 2017 г. в гр. Банско, Конферетна зала на х-л „Св. Иван Рилски“ се проведе Общо събрание на съдиите от Благоевградски съдебен окръг за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Окръжния съд и районните съдилища от Благоевградски съдебен район за 2016 г.  

Съгласно статистиката за 2016 г. на Висш съдебен съвет, Окръжен съд-Благоевград е на 4 място в страната по действителна натовареност от всички окръжни съдилища, като на първо място е Софийски градски съд, на второ Специализиран наказателен съд и на трето Окръжен съд-Пловдив.

Гости на събранието бяха съдия Камен Иванов – представител  на Висшия съдебен съвет, съдия Даниела Дончева – Председател на Апелативен съд-София.

Присъстваха  всички председатели на районните съдилища – Вера Коева-Председател на РС-Благоевград, Магдалена Жбантова-Председател на РС-Гоце Делчев, Мая Банчева-Председател на РС-Петрич, Димитър Думбанов-Председател на РС-Разлог и Николинка Бузова-Председател на РС-Сандански, както и окръжни и районни съдии, и съдебни служители.

Пълният отчетен доклад за работата на Окръжен съд – Благоевград през 2016 г., е публикуван на интернет страницата на съда в раздел Отчети.Конкурс за ученическо есе 2017 г.
Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.

Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, на две поощрителни награди и грамотите ще се проведе в Деня на отворените врати на ВСС на 24.04.2017 г.


На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София
На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София.
Съвещанието протече на два модула – гражданскоправен и наказателноправен.
В рамките на гражданскоправния модул се разгледаха въпроси от областта на гражданското, търговското право и гражданския процес. По – конкретно предмет на обсъждане в рамките на този модул бяха следните теми: 1) Актуални въпроси на търговското право и несъстоятелност, с модератор Бистра Николова – съдия в АС – гр. София; 2) Производство по обжалване действията на съдебните изпълнители и ТР №2/2013 г. от 02.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, с модератор Атанас Кеманов – съдия в АС – гр. София; 3) Прилагане на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ от българските съдилища. Защита правото на собственост по чл.1 от Протокол 1. Модератор: Диана Коледжикова – съдия в АС – гр. София; 4) Други актуални въпроси на материалното и процесуалното право, с модератор Диана Коледжикова – съдия в АС – гр. София.
В рамките на наказателноправни модул се разгледаха следните теми: 1) Кои лица следва да се считат за пострадали от престъпления по чл.252 НК. Случаи, в които съдилищата от апелативния район на САС са се позовавали в практиката на ТР №3/22.12.2015 г. на ОСНК на ВКС, доколкото има данни за такива случаи. Промяна на съдебната практика, налагаща се с оглед на това тълкувателно решение. Граждански иск при повторно разглеждане на делото. Модератор на темата: Александър Желязков – съдия при АС – гр. София; 2) Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система и по – конкретно укриването на данъци по чл.255 НК. Проблеми по ЗЕЕЗА – как следва да процедира съда, в случай, че исканото лице не може да бъде намерено. С модератор на темата: Татяна Грозданова – командирован съдия в АС – гр. София; 3) практика на АС – гр. София по исканията за възобновяване на наказателното производство. Модератор: Стефан Илиев – съдия при АС – гр. София; 4) Злоупотреба с правото на защита, с модератор: Карамфила Тодорова – съдия при АС – гр. София;5) По кои закони административно – наказателното производство е с характер на наказателно обвинение, в светлината на ТР №3/22.12.2015 г. на ОСНК на ВКС. Реабилитация по съдебен ред при условно осъждане; чл.335 НПК за повторна отмяна на присъдата. Актуална практика, свързана с приложение на разпоредбите на чл.281 и чл.343в НК. С модератор: Десислава Любенова – командирован съдия при АС – гр. София.
В заключителната част на съвещанието се разгледаха и Дискусионни въпроси, свързани с приложението на раздели II а и IV от Глава IX на ЗСВ – Конкурси за повишаване и преместване и атестиране на съдиите, с модератори: Вероника Имова и Цветелина Пашкунова – съдии от ВКС и членове на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС.
В съвещанието взеха участие представители на Окръжен съд – гр. Благоевград, а именно: съдия Катя Бельова (председател на ОС – гр. Благоевград), съдия Лилия Масева (зам. пред. на ОС – гр. Благоевград), съдия Татяна Андонова (зам. пред. на ОС – гр. Благоевград), съдия Петър Узунов, съдия Николай Грънчаров, съдия Румяна Бакалова, съдия Величка Борилова,  съдия Емилия Топалова, съдия Миглена Йовкова, съдия Петър Пандев, съдия Атанаска Китипова, съдия Илияна Стоилова, съдия Маргарита Коцева, съдия Величка Пандева, съдия Атанас Иванов, младшите съдии – Димитър Беровски, Гергана Симеонова, Димитър Демирев, съдебният администратор  Ели Димитрова, съдебните помощници – Аспарух Христов и Йордан Патонов, системния администратор Евелина Златарска.
В проведеното съвещание взеха участие също така представители на РС – гр. Сандански – съдия Николина Бузова (председател на РС – гр. Сандански), на РС – гр. Благоевград – съдия Вера Коева (председател на РС – гр. Благоевград), на РС – гр. Разлог – съдия Димитър Думбанов (председател на РС – гр. Разлог) и съдия Мария Карагьозова от РС – Гоце Делчев.
На съвещанието присъстваха още представители на окръжните съдилища, влизащи в апелативния район на Апелативен съд – гр. София.На 16 и 17.11.2016 г. Висшият съдебен съвет провежда експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Съвета
Висшият съдебен съвет прие за сведение информация за подготовката за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ е информирала писмено председателите на апелативните, окръжните, районните, военните, административните и специализираните съдилища и административните ръководители на апелативните, окръжните, районните, военните и специализираните прокуратури за насроченото с решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г., т. 11, за 16 и 17 ноември 2016 г. гласуване. По едно и също време в три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи. То ще се проведе по приетите с решение по протокол №30/28.07.2016 г. „Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите“.

Висшият съдебен съвет се обръща към административните ръководители на органите на съдебна власт да създадат необходимата организация и да способстват за участие на максимален брой магистрати в гласуването.

В  тестовото гласуване по решение на ВСС като „кандидати“ в избора са въведени имената на членове от шестия и седмия състав на Съвета, дали съгласие за това.

Електронното дистанционно гласуване ще се извърши с помощта на индивидуален талон, съдържащ парола и уникален адрес за гласуване. Магистратите получават талоните от преките си административни ръководители, като раздаването им трябва да приключи до 11 ноември. Талоните се раздават на случаен принцип, а всеки магистрат подписва декларация за получаването му.

Административните ръководители на органите на съдебна власт са информирани подробно за организацията и технологията на експерименталното електронно дистанционно гласуване.

Указания за това са изпратени по електронните пощи на всеки съдия, прокурор и следовател.

Обява

Обръщение

Статия в-к Струма "Благоевградски съдии избраха ВСС в пробно електронно гласуване"


Посещение на съдия Паоло Андреа Мария Фиоре – председател на Районен съд – Гела
На 16.11.2016г. в Съдебната палата в гр.Благоевград на посещение в Окръжен съд-Благоевград и Районен съд-Благоевград бе съдия Паоло Андреа Мария Фиоре – председател на Районен съд – Гела, Република Италия, реализирано в рамките на програма на Европейската мрежа за съдебно обучение за обмен на административни ръководители на органи на съдебната власт в Европейския съюз. Целта на програмата е обмяна на опит и практики по администриране и управление на съответния орган на съдебна власт.
       Съдия Паоло Фиоре се срещна със съдия Татяна Андонова – заместник-председател на Окръжен съд-Благоевград и съдия Вера Коева – председател на Районен съд-Благоевград, на която среща се разискваха въпроси по структурата, функциите и организацията на службите в съда, начина на разпределение на делата, отчитане натовареността на съдиите, електронното управление на делата, управление на човешките ресурси, реформиране и модернизиране на съдебната система, правомощията на административните ръководители на съдилищата и съдийското самоуправление.
       Съдия Фиоре бе впечатлен от организацията на работа в двете съдилища , техническата обезпеченост и напредъка в областта на електронното правосъдие, с което призна, че в тази област българските съдилища дори са изпреварили италианските.  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.11.2016г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, стартира реализирането на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тази програма Окръжен съд - Благоевград ще проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд – Благоевград, съвместно с ръководствата на гимназиите и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени  сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт.


Среща-дискусия с представителите на Фондацията на Джовани и Франческа Фалконе
       На 26.10.2016 г. в кабинета на Председателя на Окръжен съд Благоевград се проведе среща разговор с Генералния секретар на Фондацията на Джовани и Франческа Фалконе, бивш председател на съда в Палермо – Леонардо Гуарнота, както и с координатора за връзки с Европа – Лоредана Интроини. На срещата присъства и Ерик Леьонмарк  - Генерален секретар на Европейските градове за борба с наркотиците.

        Участие взеха и председателите на районните съдилища от Благоевград, Гоце Делчев, Разлог и Сандански. Дискутираха се въпроси свързани с трансграничните престъпления, натовареността на съдилищата, срока за приключване на делата, за което бяха споделени и добри практики.

        Председателя на Окръжен съд Благоевград – госпожа Катя Бельова подари на гостите албум „Красоти от Югозапада“.

        След срещата се поднесоха цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе пред Съдебната палата Благоевград.
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Ноември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията