>
 ВАЖНО! Моля ползвайте новият имейл адрес на ОС Благоевград "blagoevgrad-os@justice.bg"                   ЧНД № 652/2017 Г. по описа на Благоевградския окръжен съд, с обвиняем И.Г.Ш., насрочно на 14.12.2017 г. от 16,00 часа      Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Новини
На 16 и 17.11.2016 г. Висшият съдебен съвет провежда експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Съвета
Висшият съдебен съвет прие за сведение информация за подготовката за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ е информирала писмено председателите на апелативните, окръжните, районните, военните, административните и специализираните съдилища и административните ръководители на апелативните, окръжните, районните, военните и специализираните прокуратури за насроченото с решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г., т. 11, за 16 и 17 ноември 2016 г. гласуване. По едно и също време в три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи. То ще се проведе по приетите с решение по протокол №30/28.07.2016 г. „Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите“.

Висшият съдебен съвет се обръща към административните ръководители на органите на съдебна власт да създадат необходимата организация и да способстват за участие на максимален брой магистрати в гласуването.

В  тестовото гласуване по решение на ВСС като „кандидати“ в избора са въведени имената на членове от шестия и седмия състав на Съвета, дали съгласие за това.

Електронното дистанционно гласуване ще се извърши с помощта на индивидуален талон, съдържащ парола и уникален адрес за гласуване. Магистратите получават талоните от преките си административни ръководители, като раздаването им трябва да приключи до 11 ноември. Талоните се раздават на случаен принцип, а всеки магистрат подписва декларация за получаването му.

Административните ръководители на органите на съдебна власт са информирани подробно за организацията и технологията на експерименталното електронно дистанционно гласуване.

Указания за това са изпратени по електронните пощи на всеки съдия, прокурор и следовател.

Обява

Обръщение

Статия в-к Струма "Благоевградски съдии избраха ВСС в пробно електронно гласуване"


Посещение на съдия Паоло Андреа Мария Фиоре – председател на Районен съд – Гела
На 16.11.2016г. в Съдебната палата в гр.Благоевград на посещение в Окръжен съд-Благоевград и Районен съд-Благоевград бе съдия Паоло Андреа Мария Фиоре – председател на Районен съд – Гела, Република Италия, реализирано в рамките на програма на Европейската мрежа за съдебно обучение за обмен на административни ръководители на органи на съдебната власт в Европейския съюз. Целта на програмата е обмяна на опит и практики по администриране и управление на съответния орган на съдебна власт.
       Съдия Паоло Фиоре се срещна със съдия Татяна Андонова – заместник-председател на Окръжен съд-Благоевград и съдия Вера Коева – председател на Районен съд-Благоевград, на която среща се разискваха въпроси по структурата, функциите и организацията на службите в съда, начина на разпределение на делата, отчитане натовареността на съдиите, електронното управление на делата, управление на човешките ресурси, реформиране и модернизиране на съдебната система, правомощията на административните ръководители на съдилищата и съдийското самоуправление.
       Съдия Фиоре бе впечатлен от организацията на работа в двете съдилища , техническата обезпеченост и напредъка в областта на електронното правосъдие, с което призна, че в тази област българските съдилища дори са изпреварили италианските.  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.11.2016г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, стартира реализирането на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тази програма Окръжен съд - Благоевград ще проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд – Благоевград, съвместно с ръководствата на гимназиите и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени  сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт.


Среща-дискусия с представителите на Фондацията на Джовани и Франческа Фалконе
       На 26.10.2016 г. в кабинета на Председателя на Окръжен съд Благоевград се проведе среща разговор с Генералния секретар на Фондацията на Джовани и Франческа Фалконе, бивш председател на съда в Палермо – Леонардо Гуарнота, както и с координатора за връзки с Европа – Лоредана Интроини. На срещата присъства и Ерик Леьонмарк  - Генерален секретар на Европейските градове за борба с наркотиците.

        Участие взеха и председателите на районните съдилища от Благоевград, Гоце Делчев, Разлог и Сандански. Дискутираха се въпроси свързани с трансграничните престъпления, натовареността на съдилищата, срока за приключване на делата, за което бяха споделени и добри практики.

        Председателя на Окръжен съд Благоевград – госпожа Катя Бельова подари на гостите албум „Красоти от Югозапада“.

        След срещата се поднесоха цветя на паметната плоча на Джовани Фалконе пред Съдебната палата Благоевград.
Проведена обществена дискусия с Омбудсмана на Република България на тема „Деца в конфликт със закона – реформата през всички гледни точки“.
На 10.10.2016 г. в сградата на Омбудсмана на Република България се проведе обществена дискусия на тема „Деца в конфликт със закона – реформата през всички гледни точки“.

        В дискусията участваха Министърът на правосъдието Екатерина Захариева,  зам.министъра  Вергиния Мичева, председателят на ДАЗД Офелия Кънева, представители на сдружението на общините, на съдебната власт, на академичната общност, на специализирани интернати, експерти от неправителствени организации. От Окръжен съд Благоевград взе участие съдия Илияна Стоилова.

        На срещата г-жа Манолова предложи всяка от ангажираните институции да предприеме мерки за подобряване на ситуацията във всеки един от интернатите през преходния период, в който те ще продължат да съществуват.

        Министърът на правосъдието Екатерина Захариева обясни, че в закона е заложено вместо интернати да има центрове от семеен тип с до 10 деца в тях.

        Окръжен съд Благоевград ще изпрати писмено становище до Министъра на правосъдието относно проектът на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
Семинар на тема: „Интегриран подход за справедливо правосъдие"
В периода 12.09.-13.09.2016 г. в хотел „Корона“ - гр. Благоевград се проведе семинар на тема: „Интегриран подход за справедливо правосъдие" по проект „Правосъдие – приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие“, организиран от Центъра за професионално обучение към Института по социални дейности и практики. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане.

        Семинарът беше насочен към повишаване на компетенциите на работещите в цялата система, гарантираща правата на пострадалите от престъпления уязвими жертви – правосъдие, полиция, социална закрила и услуги, здравеопазване и общини, както и подобряване на взаимодействието и координацията на регионално и местно ниво при гарантиране на правата и защитата на пострадалите от престъпления деца и възрастни.

         В семинара взеха участие представители на Окръжен съд – гр.Благоевград, Районен съд – гр.Благоевград, Районен съд – гр.Сандански и Районен съд – гр.Разлог, а именно: председателя на ОС – Благоевград Катя Бельова, и.ф. председател на РС – Благоевград Вера Коева, председателя на РС – Разлог Димитър Думбанов, съдия РС - Сандански Рая Манолева, мл. съдия Беровски, мл. съдия Симеонова, мл. съдия Демирев и съд. пом. Христов. На семинара присъстваха и представители на различни институции, сред които Окръжна и Районна прокуратура – Благоевград, Дирекция социално подпомагане, ОД МВР-Благоевград и др.
Обществена дискусия на тема : „Гарантират ли се правата на децата с промените в СК“ с омбудсмана на Република България
На 12.09.2016 г. в гр. София в сградата на Омбудсмана на Република България се проведе обществена дискусия на тема : „Гарантират ли се правата на децата с промените в СК“.
        На срещата с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова присъстваха зам.министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева,  съдия Белазелков от ВКС, представители от Народното събрание, неправителствени организации, съдии и др. От Окръжен съд Благоевград участие взе съдия Петър Узунов.
        Дискутирани бяха темите за:
1.        Осиновяване – Въвеждане на изискване да отпадне тайната на осиновяването
2.        Съвместно упражняване на родителските права след развод и раздяла – Въвежда се института на съвместно упражняване на родителските права след развод и раздяла
3.        Припознаване - Предвижда се още задължителното съединяване с иск за установяване на произход, за да се осигурят гаранции за интереса на детето и да се поставят граници на интересите на третите лица.
4.        Настойничество и попечителство - Липсата на законов механизъм за назначаване на настойници и попечители на непридружените деца- малолетни и непълнолетни, търсещи закрила.

По данни на Министерство на труда и социалната политика за 2016 г. в Регистъра на РДСП са вписани 2 400 деца и 1 500 кандидат-осиновители.

Изказване на омбудсмана г-жа Мая МаноловаУспешно приключи пилотната образователна програма „ Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
Успешно приключи пилотната образователна програма „ Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС, която се осъществи от Окръжен съд- Благоевград под формата на лекционен курс в 10а клас на НХГ „ Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и 10е клас ЕГ  „Акад. Л.Стоянов“-Благоевград в часа по „Етика и право" и посещения в съда, последвани от разяснения и дискусии, провеждане на симулативни процеси и разработка на есе с цел:

       Обогатяване познанията на учениците;

       Формиране на правна грамотност и култура;

       Запознаване със съдебната власт в Република България;

       Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

       Повишаване на доверието в съдебната власт;

       Повишаване степента на спазване на законите.

       Пилотната програма съдържаше лекции през учебната 2015-2016г. Всяка една от темите се представи от определен лектор, изявил желание за това, запознавайки учениците със следните теми:

       Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет;

       Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите;

       Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица;

       Трафик на хора;

       Децата и компютърните/кибер престъпления;

       Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие;

       Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите;

       Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита.

       Наказателно право, видове наказателни мерки за процесуална принуда, условно осъждане и съкратено съдебно следствие
Встъпване в длъжност на младши съдия
На 06.07.2016 г., след спечелен конкурс и успешно преминато  9-месечно обучение  в НИП, в длъжност встъпи новоназначеният младши съдия в Окръжен съд Благоевград Димитър Демирев.  Съдия Демирев  тържествено положи клетва да прилага точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастен, обективен и справедлив, да допринася за издигане престижа на професията  пред Общото събрание на съдиите при БлОС, които изразиха подкрепата си и пожелания за успешна кариера. Младши съдия Демирев е завършил СУ "Климент Охридски".ОБРЪЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е                                                        ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
                                                        НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ,

        Обръщаме се към вас като избрани да представлявате членовете на Съюза на съдиите в България, организация създадена да отстоява професионалните интереси на съдиите, за да изразим основателните си съмнения относно равнопоставеността и усещането, че Съюзът упорито препятства пълноценното ни членство.
        След задълбочена дискусия, анализ, равносметка и оценка констатирахме нееднакво и нетолерантно поведение от страна на представителите на ССБ към членовете си, изразяващо се в безпочвени нападки или немотивирана подкрепа на бивши, излъчени от ръководството на високи постове членове и позоваване на непроверените факти и обстоятелства, които дълбоко засягат правото ни на пълноправни членове на Съюза, за който до този момент сме работили и безрезервно подкрепяли. Решението за прекратяване на членството ни е продиктувано от непрекъснатата липса на реални гаранции за почтеност, на взаимодействие и сътрудничество. Няма диалог между представителите на съюза и конкретни членове по несъвпадащи цели и задачи на съдебната система. Наложено е общуване по електронен път и медии. Така, последните няколко месеца в редица издания се води агресивна и ескалираща кампания, насочена срещу членове на Съюза в лицето на колеги съдии от БлОС. Кампанията е развита изключително едностранно, с подкрепата на известни членове на Съюза, без съобразяване с мнението ни като пълноправни членовете от БлОС, пряко засегнати от проблема, при явно игнориране на твърдата ни позиция по водената проблематика, омаловажаване на мнението ни под претекст „че си затваряме очите срещу явни нередности”. Тези изявления са взети изключително и само под въздействието на едната от страните по т.н. „спор” като ние намираме, че е неприемливо субективното толериране на приближени до ръководството на съюза и утвърждаването на лобизма.
         Вместо да се противопостави на агресивната медийна кампания от последните месеци срещу собствените си членове - съдии в ОС- Благоевград, водена от страни и техните адвокати по висящи дела с цел оказване на недопустим натиск върху съдебните състави, Съюзът не реагира по никакъв начин, включително по вече установената си практика (с декларации, отворени писма и пр.). Напротив, видни членове използваха въпросните публикации срещу съдии-членове на ССБ и организираха злостни кампании на най-високо място — ВСС(вж.протоколите за избора на административен ръководител на БОС).Някои от изказванията са достойни за етични, съдебни и др.производства, но са недостойни между единомишленици, каквито би следвало да сме всички членове в ССБ. Решението за прекратяването на членството ни е продиктувано от тоталното отсъствие на реални гаранции за почтеност, на взаимодействие и сътрудничество. Липсва пълноценен диалог между управляващите съюза и конкретни членове за постигане на поставените от Устава цели. Доколко е налице такова, то същия не съответства на последните и не касае наболелите проблеми на магистратурата, а е насочен към личното благополучие на определени членове от ССБ.
        Противопоставяме се на този подход и всякакви други форми, с които се потъпква равнопоставеността и проявите на толерантност, а се лансира облагодетелстване на определи членове за сметка на други, без оглед на обстоятелствата и по начин далеч надхвърлящ плурализма, свободата на словото и всички останали демократични принципи, в името на което се учреди някога ССБ.
         Няма съмнение, че това решение беше трудно за нас, но ние като магистрати очакваме справедливост и прозрачност и настояваме да се избягват зависимостите, а да се отстоява независимостта на българските магистрати във всички конкретни случаи, в които се погазват техните права и добро име.
        С настоящото обръщение предоставяме на разглеждането на Общото събрание на Съюза молбите ни не само на цялата секция от БлОС, но и на колеги от районните съдилища за прекратяване на членството ни.

От името на съдиите подали декларации за прекратяване членството си в  ССБ

Image:Окръжен съд Благоевград - ОБРЪЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Декември 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията