>
 ВАЖНО! Моля, ползвайте новия имейл адрес на ОС Благоевград: "blagoevgrad-os@justice.bg"                         Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Новини
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.
Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград обявяват - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.“, който ще се състои на 15.12.2017 г. в сградата на Съдебната палата в гр.Благоевград – посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград са обявили конкурс за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който са взели  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.

По този повод на партера на Съдебната палата е представена и самата Изложба на детски рисунки по зададената тема.

НА 15.12.2017г. от 10:00 часа на партера на Съдебната палата ще се проведе тържествено връчване на наградите и грамотите на участниците в изложбата.
Всеки, който желае може да присъства на събитието.

С уважение Ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград21 ноември 2017 г. 14:00 часа - публична дискусия по темите за медиацията от програмата "Дни на медиацията 2017 г.
Публична дискусия по темите за медиацията в програмата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“, организирана от Окръжен съд-Благоевград, Районен съд-Благоевград и със съдействието на Адвокатска колегия-Благоевград - програма на събитието


Дни на медиацията 2017 г.
На 21 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе публична дискусия за медиацията, с лектори г-жа Добринка Чанкова - Професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, Председател на Управителния съвет на Института за  решаване на конфликти- София, адв. Албена Пенова -  член  на Софийска адвокатска колегия, с дългогодишен опит в областта на медиацията, от 2009 г.  вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието,  обучител по трансгранична медиация, обучител по търговска и семейна медиация, и медиатор - Учредител на  Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Председател на Асоциацията на медиатори  адвокати, Адв. Георги Бакалов – адвокат, медиатор и преподавател с богат опит в прилагане на медиацията за разрешаване на конфликти, Десислава Монева – Член на Асоциацията на медиаторите адвокати, доброволец в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. В дискусията участваха от Окръжен съд – Благоевград  Председателят Катя Белльова, Зам. председателя Лилия Масева, Зам. председателя на Татяна Андонова, съдия Маргарита Коцева, младши съдиите Димитър Демирев и Страхил Гошев, от РС-Благоевград – Председателя Вера Коева, Зам. председателя Гюлфие Яхова, съдиите Атанас Иванов, Калина Иванова, Гергана Симеонова и Димитър Беровски,  служители на Окръжен и Районен съд, представители на Районен съд –Сандански съдия Стойка Янева, на Районен съд-Разлог съдия Румяна Запрянова, Евгения Стоянова – Зам. окръжен прокурор,  началникът на РУО Ивайло Златанов, Директорът на служба „Социално подпомагане“ Александър Балев, представители на Агенцията за закрила на детето, Директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Николай Хаджиев, представители на Община-Благоевград гл. юрисконсулт Валентина Спасова и Галена Манова – Старши юрисконсулт, медиатори, адвокати-медиатори, студенти , управителят на в. „Струма Теодора Томова, Бетина Апостолова-журналист.

Откривайки събитието Председателят на Окръжен съд-Благоевград г-жа Катя Бельова подчерта полезността и посланията на медиацията. Изключителен интерес предизвика експертното изложение на проф. Добринка Чанкова, както и споделения опит от адвокатите Албена Пенова, Георги Бакалов и Десислава Монова, представяйки далновидността и полезността на медиацията.

Обществената дискусия не само информира, и популяризира  възможностите на медиацията и Медиационния център в Благоевград, но и разкри практики, които предизвикаха интерес сред представителите на участващите институции в сферата на образованието, социалните политики и подпомагания, и медиите.
Дни на медиацията 2017 г.
На 15 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе среща на адвокати-медиатори с граждани и разясняване на института на медиацията, както и среща на съдии и медиатори с ученици и студенти, с цел запознаване с института на медиацията. Разигра се и симулативна медиационна среща по семейно правен казус.

КЛИП МЕДИАЦИЯ 2017Съобщение
На 15.11.2017г. от 10:00 часа Окръжен съд Благоевград ОБЯВЯВА провеждане на - "ДЕН НА МЕДИАЦИЯТА В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - 15.11.2017г."
Програма на събитието


Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” -2017/2018 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 26.10.2016г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, стартира реализирането на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тази програма Окръжен съд - Благоевград ще проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд – Благоевград, съвместно с ръководството на гимназията и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени  сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт.


Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 09.06.2017 г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, приключи реализирането на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”. В тази програма Окръжен съд - Благоевград проведе лекционни курсове сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”. Образователната програма финализира с провеждането на симулативен процес и раздаване на грамоти на учениците участвали в процеса, както и на лицата оказали съдействие за реализирането.

Отчетно събрание за дейността на Окръжен съд Благоевград през 2016 г.
На 21 април 2017 г. в гр. Банско, Конферетна зала на х-л „Св. Иван Рилски“ се проведе Общо събрание на съдиите от Благоевградски съдебен окръг за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Окръжния съд и районните съдилища от Благоевградски съдебен район за 2016 г.  

Съгласно статистиката за 2016 г. на Висш съдебен съвет, Окръжен съд-Благоевград е на 4 място в страната по действителна натовареност от всички окръжни съдилища, като на първо място е Софийски градски съд, на второ Специализиран наказателен съд и на трето Окръжен съд-Пловдив.

Гости на събранието бяха съдия Камен Иванов – представител  на Висшия съдебен съвет, съдия Даниела Дончева – Председател на Апелативен съд-София.

Присъстваха  всички председатели на районните съдилища – Вера Коева-Председател на РС-Благоевград, Магдалена Жбантова-Председател на РС-Гоце Делчев, Мая Банчева-Председател на РС-Петрич, Димитър Думбанов-Председател на РС-Разлог и Николинка Бузова-Председател на РС-Сандански, както и окръжни и районни съдии, и съдебни служители.

Пълният отчетен доклад за работата на Окръжен съд – Благоевград през 2016 г., е публикуван на интернет страницата на съда в раздел Отчети.Конкурс за ученическо есе 2017 г.
Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.

Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, на две поощрителни награди и грамотите ще се проведе в Деня на отворените врати на ВСС на 24.04.2017 г.


На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София
На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София.
Съвещанието протече на два модула – гражданскоправен и наказателноправен.
В рамките на гражданскоправния модул се разгледаха въпроси от областта на гражданското, търговското право и гражданския процес. По – конкретно предмет на обсъждане в рамките на този модул бяха следните теми: 1) Актуални въпроси на търговското право и несъстоятелност, с модератор Бистра Николова – съдия в АС – гр. София; 2) Производство по обжалване действията на съдебните изпълнители и ТР №2/2013 г. от 02.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, с модератор Атанас Кеманов – съдия в АС – гр. София; 3) Прилагане на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ от българските съдилища. Защита правото на собственост по чл.1 от Протокол 1. Модератор: Диана Коледжикова – съдия в АС – гр. София; 4) Други актуални въпроси на материалното и процесуалното право, с модератор Диана Коледжикова – съдия в АС – гр. София.
В рамките на наказателноправни модул се разгледаха следните теми: 1) Кои лица следва да се считат за пострадали от престъпления по чл.252 НК. Случаи, в които съдилищата от апелативния район на САС са се позовавали в практиката на ТР №3/22.12.2015 г. на ОСНК на ВКС, доколкото има данни за такива случаи. Промяна на съдебната практика, налагаща се с оглед на това тълкувателно решение. Граждански иск при повторно разглеждане на делото. Модератор на темата: Александър Желязков – съдия при АС – гр. София; 2) Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система и по – конкретно укриването на данъци по чл.255 НК. Проблеми по ЗЕЕЗА – как следва да процедира съда, в случай, че исканото лице не може да бъде намерено. С модератор на темата: Татяна Грозданова – командирован съдия в АС – гр. София; 3) практика на АС – гр. София по исканията за възобновяване на наказателното производство. Модератор: Стефан Илиев – съдия при АС – гр. София; 4) Злоупотреба с правото на защита, с модератор: Карамфила Тодорова – съдия при АС – гр. София;5) По кои закони административно – наказателното производство е с характер на наказателно обвинение, в светлината на ТР №3/22.12.2015 г. на ОСНК на ВКС. Реабилитация по съдебен ред при условно осъждане; чл.335 НПК за повторна отмяна на присъдата. Актуална практика, свързана с приложение на разпоредбите на чл.281 и чл.343в НК. С модератор: Десислава Любенова – командирован съдия при АС – гр. София.
В заключителната част на съвещанието се разгледаха и Дискусионни въпроси, свързани с приложението на раздели II а и IV от Глава IX на ЗСВ – Конкурси за повишаване и преместване и атестиране на съдиите, с модератори: Вероника Имова и Цветелина Пашкунова – съдии от ВКС и членове на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС.
В съвещанието взеха участие представители на Окръжен съд – гр. Благоевград, а именно: съдия Катя Бельова (председател на ОС – гр. Благоевград), съдия Лилия Масева (зам. пред. на ОС – гр. Благоевград), съдия Татяна Андонова (зам. пред. на ОС – гр. Благоевград), съдия Петър Узунов, съдия Николай Грънчаров, съдия Румяна Бакалова, съдия Величка Борилова,  съдия Емилия Топалова, съдия Миглена Йовкова, съдия Петър Пандев, съдия Атанаска Китипова, съдия Илияна Стоилова, съдия Маргарита Коцева, съдия Величка Пандева, съдия Атанас Иванов, младшите съдии – Димитър Беровски, Гергана Симеонова, Димитър Демирев, съдебният администратор  Ели Димитрова, съдебните помощници – Аспарух Христов и Йордан Патонов, системния администратор Евелина Златарска.
В проведеното съвещание взеха участие също така представители на РС – гр. Сандански – съдия Николина Бузова (председател на РС – гр. Сандански), на РС – гр. Благоевград – съдия Вера Коева (председател на РС – гр. Благоевград), на РС – гр. Разлог – съдия Димитър Думбанов (председател на РС – гр. Разлог) и съдия Мария Карагьозова от РС – Гоце Делчев.
На съвещанието присъстваха още представители на окръжните съдилища, влизащи в апелативния район на Апелативен съд – гр. София.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Януари 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията