>
        ВЧНД № 206/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем К.Щ.М.         ВЧНД № 210/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем И.С.Т.                                                               Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Новини
В Окръжен съд – Благоевград дебатираха по проблеми,свързани с прилагането на Закона за правната помощ
В Окръжен съд – Благоевград дебатираха по проблеми,свързани с прилагането на Закона за правната помощ

        Днес /23.05.2019 г./, по инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд  - Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет /ВАС/, както и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия.

      На срещата присъстваха: Председателят на Висшия адвокатски съвет - Ралица Негенцова; зам.председателя на ВАС- Людмил Рангелов; Емил Ядков–член на ВАС; Председателят на Окръжен съд - Благоевград–Катя Бельова, председателите на районните съдилища–Вера Коева–РС–Благоевград, Николинка Бузова– РС– Сандански, и.ф. председателя на РС-Разлог–Велина Полежанова; Иван Чолаков–председател на Адвокатски съвет Благоевград; Мария Георгиева–секретар на Адвокатски съвет-Благоевград; членове на Адвокатски съвет-Благоевград зам.председателя на НБПП – Наталия Илиева; Петя Добрева-главен секретар на НБПП; съдии и адвокати от Благоевградски съдебен район.

        Срещата протече в духа на конструктивизъм и на нея бяха поставени проблеми, свързани с прилагането на Закона за правната помощ, и определянето и назначаването на особени представители и служебни защитници.  След разглеждане практиката в Благоевградският съдебен район и становището на участниците в срещата бяха обсъдени  действия за разрешаване на поставените въпроси.


Изложба на ученици - 5 години образователна програма ,,Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
По случай 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител, в Окръжен съд - Благоевград се откри изложба с плакати, организирана по повод 5 години Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“. За трета поредна година в програмата участваха учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград През тези години в процеса на Образователната програма магистратите обучаваха учениците по различни теми за съдебната система и правораздаването. През учебната 2018/2019 година в лекционния курс на програмата участваха ученици от 8 и 9 клас. През декември 2018 г. екип от ученици изработи плакат за международния ден за борбата с корупцията, който ежегодно се отбелязва на 9 декември. Полученият резултат вдъхнови участниците в програмата. На работна среща с представителя от Окръжен съд – Благоевград – госпожа Снежана Бегъмова, всички се обединиха около идеята образователната програма да финализира чрез изложба на плакати, изработени от ученици по темите, залегнали в лекционния курс на програмата.
Изложбата на плакатите беше открита от Председателя на Окръжен съд – Благоевград – съдия Катя Бельова. Прокурор Йвайло Филипов поздрави творческия екип на учениците от името на Окръжна прокуратура – Благоевград. За положените усилия учениците бяха наградени от съдия Катя Бельова с грамоти и предметни награди. Приветствия и поздравления към творческия екип ученици, изготвили плакатите, отправиха заместник-директорът на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – г-жа Ирена Стамболиева и ст. експерт по ОНГОР в РУО – Благоевград – г-жа Екатерина Текерска.

На изложбата присъстваха магистрати, съдебни служители, ученици, родители на учениците от творческия екип.
Национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт"
Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" и одобри регламента за провеждането му.

За повече информация:

Обява за конкурса и регламент за провеждането му


Отчетно събрание на Окръжен съд Благоевград за 2018 г.
На 22.03.2019 г.  се проведе Отчетното събрание на Окръжен съд Благоевград за 2018 г. Гости на събранието бяха Боян Магдалинчев - председателстващ ВСС, Даниела Дончева - председател на Апелативен съд гр. София; Николина Сачкова - зам.окръжен прокурар на Окръжна прокуратура Благоевград, Мария Тодорова - председател на Административен съд Благоевград, председатели на районните съдилища в Благоевградски съдебен окръг, съдии и съдебни служители.
         Госпожа Бельова представи доклада за дейността на Окръжен съд Благоевград за 2018 г. и на кратко направи сравнителен анализ за дейността на районните съдилища за периода 2016 г-2018 г. Съдиите от Окръжен съд Благоевград през 2018 г. са разгледали 3309 бр. дела, от които са приключили - 2 758 бр. от тях 2 236 бр. са приключени в 3-месечен срок, което е 81% от общия брой приключили дела. Делата преминали инстанционен контрол са 282 бр. от които 195 бр. са потвърдени, като 81 бр. наказателни - 67% потвърдени и 114 бр. граждански - 71% потвърдени.
        "Съдиите и служителите работиха сериозно и отговорно и заслужават положителна оценка, при една изключително висока натовареност на всички", заяви в заключение председателката на съда г-жа Катя Бельова.
        На събранието господин Магдалинчев поздрави всички съдии и съдебни служители за свършената работа през 2018 г. и заяви, че в рамките на този Висш съдебен съвет ще бъде въведено електронното правосъдие.


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 10.12.2018г. Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград организираха за поредна година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2018г. Провеждането на инициативата представлява реализиране на ежегодна информационна кампания, която тази година е под надслов „Открито за съдебната власт - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  - Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове  и по специално на  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“.

По този повод всички граждани и гости на Благоевград бяха поканени да посетят Съдебната палата на 10.12.2018г. от 10:00 часа. На партера на   съдебната сграда и в Медиационния център съдии , съдебни служители, адвокати и медиатори осъществяваха  срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях. По три дела от граждански характер в Районен съд Благоевград съдиите извършиха препращане на спорове за разрешаването им към медиация. За деня на Отворените врати, посветени и на годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г., бяха раздавани информационни материали,  презентираха се чрез мултимедия информационни клипове за медиацията и бяха проведени анкети с граждани.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Организират на 10.12.2018г. провеждането на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ -   „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  -
Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове -  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“
По този повод каним всички граждани и гости на Благоевград на 10.12.2018г. от 10:00 часа на партера на  Съдебната палата и в Медиационния център, в който да се осъществяват срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях.

С уважение Ръководството на Окръжен съд Благоевград
                    Ръководството на Районен съд БлагоевградБлагодарствено писмо от Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград за реализирана образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“Образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“, реализирана през учебната 2017/2018 година в Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград приключи с провеждане на открит урок "Предай нататък", на който учениците от 8-ми и 10-ти клас предадоха придобитите знания на учениците от 7-ми класПроведено обучение в Окръжен съд - Благоевград
На 11.04.2018 г. в Окръжен съд – Благоевград се проведе обучение на призовкарите  за работа с модул към автоматизираната система за управление на делата, отнасящ се до отразяване резултатите от призоваването и връчването на съдебни книжа. Те ще водят в електронен вид Книгата за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа. Новата дейност цели повишаване ефективността на работа на съдебната администрация и улесняване процеса на  извършване на  справки относно навременното връчване на съдебните книжа. Обучението на призовкарите за електронно въвеждане на данни е част от инициативите на Окръжен съд – Благоевград за прилагане различните аспекти на електронното правосъдие и във връзка с предстоящото въвеждане на Единната информационна система на съдилищата.


Официално встъпване на съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг
На 10.04.2018г. в зала 1 на Съдебната палата в гр. Благоевград официално положиха клетва съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг.

Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията