>
          ВЧНД 207/2018 г. с обвиняем Ю.Р.Р. и ВНАХД 208/2018 г., насрочени на 22.05.2018 г. от 14:30 часа                  От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Новини
Проведено обучение в Окръжен съд - Благоевград
На 11.04.2018 г. в Окръжен съд – Благоевград се проведе обучение на призовкарите  за работа с модул към автоматизираната система за управление на делата, отнасящ се до отразяване резултатите от призоваването и връчването на съдебни книжа. Те ще водят в електронен вид Книгата за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа. Новата дейност цели повишаване ефективността на работа на съдебната администрация и улесняване процеса на  извършване на  справки относно навременното връчване на съдебните книжа. Обучението на призовкарите за електронно въвеждане на данни е част от инициативите на Окръжен съд – Благоевград за прилагане различните аспекти на електронното правосъдие и във връзка с предстоящото въвеждане на Единната информационна система на съдилищата.


Официално встъпване на съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг
На 10.04.2018г. в зала 1 на Съдебната палата в гр. Благоевград официално положиха клетва съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг.

Отчетно годишно събрание на Окръжен съд - Благоевград
На 9 март 2018 година в сградата на Окръжен съд-Благоевград от 15.30 часа в Конферентната зала се проведе годишно общо събрание за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Благоевградски окръжен съд и районните съдилища за 2017 година.Отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”
Четири години отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”. По повод постиженията, високата оценка и широк отзвук в международен план, ВСС бе отличен в престижния конкурс "Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа. За повече информация - тук    


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.
Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград обявяват - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.“, който ще се състои на 15.12.2017 г. в сградата на Съдебната палата в гр.Благоевград – посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград са обявили конкурс за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който са взели  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.

По този повод на партера на Съдебната палата е представена и самата Изложба на детски рисунки по зададената тема.

НА 15.12.2017г. от 10:00 часа на партера на Съдебната палата ще се проведе тържествено връчване на наградите и грамотите на участниците в изложбата.
Всеки, който желае може да присъства на събитието.

С уважение Ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград21 ноември 2017 г. 14:00 часа - публична дискусия по темите за медиацията от програмата "Дни на медиацията 2017 г.
Публична дискусия по темите за медиацията в програмата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“, организирана от Окръжен съд-Благоевград, Районен съд-Благоевград и със съдействието на Адвокатска колегия-Благоевград - програма на събитието


Дни на медиацията 2017 г.
На 21 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе публична дискусия за медиацията, с лектори г-жа Добринка Чанкова - Професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, Председател на Управителния съвет на Института за  решаване на конфликти- София, адв. Албена Пенова -  член  на Софийска адвокатска колегия, с дългогодишен опит в областта на медиацията, от 2009 г.  вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието,  обучител по трансгранична медиация, обучител по търговска и семейна медиация, и медиатор - Учредител на  Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Председател на Асоциацията на медиатори  адвокати, Адв. Георги Бакалов – адвокат, медиатор и преподавател с богат опит в прилагане на медиацията за разрешаване на конфликти, Десислава Монева – Член на Асоциацията на медиаторите адвокати, доброволец в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. В дискусията участваха от Окръжен съд – Благоевград  Председателят Катя Белльова, Зам. председателя Лилия Масева, Зам. председателя на Татяна Андонова, съдия Маргарита Коцева, младши съдиите Димитър Демирев и Страхил Гошев, от РС-Благоевград – Председателя Вера Коева, Зам. председателя Гюлфие Яхова, съдиите Атанас Иванов, Калина Иванова, Гергана Симеонова и Димитър Беровски,  служители на Окръжен и Районен съд, представители на Районен съд –Сандански съдия Стойка Янева, на Районен съд-Разлог съдия Румяна Запрянова, Евгения Стоянова – Зам. окръжен прокурор,  началникът на РУО Ивайло Златанов, Директорът на служба „Социално подпомагане“ Александър Балев, представители на Агенцията за закрила на детето, Директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Николай Хаджиев, представители на Община-Благоевград гл. юрисконсулт Валентина Спасова и Галена Манова – Старши юрисконсулт, медиатори, адвокати-медиатори, студенти , управителят на в. „Струма Теодора Томова, Бетина Апостолова-журналист.

Откривайки събитието Председателят на Окръжен съд-Благоевград г-жа Катя Бельова подчерта полезността и посланията на медиацията. Изключителен интерес предизвика експертното изложение на проф. Добринка Чанкова, както и споделения опит от адвокатите Албена Пенова, Георги Бакалов и Десислава Монова, представяйки далновидността и полезността на медиацията.

Обществената дискусия не само информира, и популяризира  възможностите на медиацията и Медиационния център в Благоевград, но и разкри практики, които предизвикаха интерес сред представителите на участващите институции в сферата на образованието, социалните политики и подпомагания, и медиите.
Дни на медиацията 2017 г.
На 15 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе среща на адвокати-медиатори с граждани и разясняване на института на медиацията, както и среща на съдии и медиатори с ученици и студенти, с цел запознаване с института на медиацията. Разигра се и симулативна медиационна среща по семейно правен казус.

КЛИП МЕДИАЦИЯ 2017Съобщение
На 15.11.2017г. от 10:00 часа Окръжен съд Благоевград ОБЯВЯВА провеждане на - "ДЕН НА МЕДИАЦИЯТА В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - 15.11.2017г."
Програма на събитието


Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” -2017/2018 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 26.10.2016г. съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, стартира реализирането на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тази програма Окръжен съд - Благоевград ще проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на VII-мо средно училище „Кузман Шапкарев“ в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд – Благоевград, съвместно с ръководството на гимназията и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени  сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт.


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията