>
                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Конкурси
Резултат от втори етап на конкурса за чистач към Окръжен съд благоевград
РЕЗУЛТАТ ОТ ВТОРИ ЕТАП


Резултат от първи етап на конкурса за чистач към Окръжен съд благоевград
РЕЗУЛТАТ ОТ ПЪРВИ ЕТАП
.
Втори етап - събеседване, ще се проведе на 25.11.2016 г. от 10:30 часа в зала №4 етаж 3 на Съдебна палата - Благоевград.


Конкурс за 1 бройка чистач към Окръжен съд Благоевград
О Б Я В А

На основание заповед № 656/07.11.2016 г. на Председателя на Окръжен съд Благоевград и на основание чл. 133 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата се обявява процедура за подбор на кандидат за назначаване на един служител на пълен щат на длъжността „чистач“ в Окръжен съд Благоевград

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;

-кандидатите да са навършили пълнолетие

-образование – основно;

-да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че са реабилитирани;

-да притежават необходимите нравствени и професионални качества;

-да не са поставяни под запрещение;

-да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената длъжност „чистач“

Необходими документи:

-молба по образец

-автобиография

-подробна професионална автобиография /ако има такава/

-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен

-свидетелство за съдимост

-медицинско свидетелство – задължително заверено от психиатър

-декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност – по образец

-декларация за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ - по образец

-други документи по преценка на кандидата

Процедурата ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване.

Допълнителна информация за длъжността чистач: лицето ще бъде назначено на изпитателен срок за 6 месеца в полза на работодателя и заплата- минималната за длъжността - 431 лв. върху която се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. С длъжностната характеристика може да се запознаете на Интернет страницата на съда в раздел „Конкурси“.

Краен срок и място за подаване на документите: 14 дни от датата на публикуване на обявата  на адрес: Окръжен съд Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1, Съдебна палата, ет.3 стая № 40 – съдебен администратор. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/. Съобщения свързани с процедурата, включително решенията на комисията се публикуват на интернет страницата на Окръжен съд Благоевград.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап ще бъдат обявени на сайта на съда в три дневен срок от приключване на процедурата по подаване на документи. С обявяването на списъците ще се обяви и датата на събеседването с допуснатите кандидати, което ще бъде в срок до 3 дни.

Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 073/88 98 65
Резултати от последния етап на конкурса за системен администратор и крайно класиране
Резултати от третия етап на конкурса за системен администратор
Резултати от втори етап на конкурса за системен администратор
Резултати от последния - четвърти етап на конкурса за съдебен деловодител
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ


Резултати от трети етап на конкурса за съдебен деловодител
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ


Резултати от втори етап на конкурса за съдебен секретар
ПРОТОКОЛ - РЕЗУЛТАТИ


Резултати от втори етап на конкурса за съдебен деловодител
ПРОТОКОЛ - РЕЗУЛТАТИ


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Ноември 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията