>
      ЧНД № 187/2019 г., насрочено на 25.03.2019 г. от 15,30 часа с обвиняем А.Д.            ВЧНД № 124/2019 г., насрочено на 26.03.2019 г. от 14,30 часа с обвиняем М.П.П.                                                                Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсите за "Съдебен архивар", "Съдебен деловодител" и "Съдебен секретар"
Протокол Съдебен архивар

Вторият етап от Конкурса за длъжността "Съдебен архивар" - решаване на тест, ще се проведе на 15 април 2019 г. от 14.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен деловодител

Вторият етап от Конкурса за длъжността "Съдебен деловодител" - изготвяне на съдебно удостоверение, ще се проведе на 19 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен секретар

Вторият етап от Конкурса за длъжността "Съдебен секретар" - писане на текст под диктовка, ще се проведе на 22 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса "Връзки с обществеността"
Списък на допуснатите кандидати:
Протокол извлечение

Няма недопуснати кандидати

Вторият етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността" /изготвяне на две прессъобщения - по един наказателноправен и по един гражданскоправен казус/, ще се проведе на 17.04.2019 г. от 13.00 часа на третият етаж в Съдебна палата Благоевград - зала № 4.
Всички допуснати кандидати следва да бъдат 10 минути преди обявения час, като носят документ за самоличност.Обява за конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „Съдебен архивар"
Обява за конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „Съдебен секретар"
Обява за конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „Съдебен деловодител"
Обява за конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „Връзки с обществеността"
Допуснати кандидати за Конкурс за 1 бройка призовкар към Окръжен съд Благоевград
За съдебен секретар
Съдебен секретар


Конкурс за 1 бройка призовкар към Окръжен съд Благоевград
О Б Я В А

        Благоевградският окръжен съд обявява конкурс за назначаване на един служител на пълен щат на   длъжността „призовкар“.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-        кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;
-        минимално образование – средно;
-        да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че са реабилитирани;
-        да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
-        да не са  поставяни под запрещение;
-        да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената длъжност „призовкар“
        Специфични изисквания: Компютърна грамотност, дискретност,  комуникативност, способност за работа в екип, експедитивност, способност за вежливо и коректно отношение към граждани и колеги.
Необходими документи:
-        молба по образец
-        автобиография
-        подробна професионална автобиография /ако има такава/
-        копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/
-        свидетелство за съдимост
-        медицинско свидетелство – задължително заверено от психиатър
-        Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност – по образец
-        Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ - по образец
-        Други документи по преценка на кандидата
Конкурсът ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване.
Допълнителна информация за длъжността призовкар: лицето ще бъде назначено на изпитателен срок за 6 месеца в полза на работодателя и заплата- минималната за длъжността -  498 лв. върху която се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. С длъжностната характеристика може да се запознаете на Интернет страницата на съда – раздел „Конкурси“.
          Краен срок и място за подаване на документите:  едномесечен срок от датата на публикуване на обявата  на адрес: Окръжен съд Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1, Съдебна палата, ет.3 стая № 40 – съдебен администратор. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/. Съобщения свързани с конкурса, включително решенията на комисията се публикуват на интернет страницата на Окръжен съд Благоевград.
         Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап ще бъдат обявени на сайта на съда в три дневен срок от приключване на процедурата по подаване на документи. С обявяването на списъците ще се обяви и датата на събеседването с допуснатите кандидати, което ще бъде в срок до  3 дни.
        Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 073/88 98 65.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "СТРУМА" на 19.01.2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Длъжностната характеристика

Молба-по образец
Декларация по чл. 107а, ал.1от КТ
Резултат от втори етап на конкурса за чистач към Окръжен съд благоевград
РЕЗУЛТАТ ОТ ВТОРИ ЕТАП


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Март 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията