Определение № 5306

към дело: 20141200200365
Дата: 12/17/2014 г.
Председател:Атанаска Китипова
Членове:
Съдебни заседатели:
Съдържание

На обвиняемия К. Л. Н., на основание чл. 55 ал.1, т.1 от НК вр. чл. 354а ал. 2, изречение 2, пр. 2 вр. ал.1, изр.1, пр.3 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК се НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година и 6 / шест/ месеца, чието изпълнение се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години, считано от момента на одобряване на настоящото споразумение, като на основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО не са настъпили.

IV.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: наркотичното вещество, предмет на престъплението, предадено с приемателно-предавателeн протокол № 34384/18.11.2014 г. на Ц. - отдел „Н.” на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл.53, ал.2, б”а” от НК се ОТНЕМА в полза на държавата и следва ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО по съответния ред.

V. РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО в размер на 313,50 лв. /триста и тринадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи една втора от общо направените в хода на досъдебното производство 627,00 /шестстотин двадесет и седем/ лева разходи се поемат от обвиняемия К. Л. Н..

ОДОБРЯВА постигнатото между Окръжна прокуратура Б. и адв.Г. А., защитник на обвиняемия К. Н. споразумение за прекратяване на наказателното производство по н.о.х.д. №365/2014г. по описа на Окръжен съд Благоевград.


ПРЕКРАТЯВА производството по Н. дело №365/2014г. по описа на Б..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Съдът като съобрази, че наказателното производство е приключило с влязло в сила споразумение намира, че мярката за неотклонение на обвиняемия следва да бъде отменена, поради което и
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА мярката за неотклонение по отношение на К. Л. Н., обвиняем по ДП №637/2014г. по описа на 01 РУП Б. "парична гаранция" в размер на 300 /триста/ лева.

Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред САС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:File Attachment Icon
CFB7D45F3BC6E601C2257DB10051A3CA.rtf