Присъда № 4966

към дело: 20141200200195
Дата: 11/26/2014 г.
Председател:Величка Пандева
Членове:
Съдебни заседатели:Страхил Гошев, Емилия Драгаданева
Съдържание


Въз основа на доказателствата и закона


П Р И С Ъ Д И:


Признава подсъдимия Й. Х. /H. J. O. I. /от [населено място], Република Г., ЛНЧ [ЕГН], [дата на раждане] в Република Г., с германско гражданство, неженен, неосъждан за виновен в това, че на 14.02.2010 г. в [населено място], Б. област, в офиса на [фирма], [населено място], находящ се на ул.”Драма” № 50 е използвал платежен инструмент – чек с № 0000037199802/14.02.2010 г., издаден и платим от Банка Б. Ш., без да има покритие за сумата от 40 000 /четиридесет хиляди/ евро, с левова равностойност в размер на 78 233,20 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три лева и двадесет стотинки/ лева, за която е използван инструментът, с което е осъществил състав на престъпление по чл.249 ал.2 от НК, поради което и на основание същия текст и чл.54 от НК го осъжда да изтърпи наказание “лишаване от свобода” за срок от 1/една/ години и “глоба” в размер на 10 000/десет хиляди/лв.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание “лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред САС.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.File Attachment Icon
B0BD0FCFF7187FF8C2257D9C003C85FD.rtf