Определение № 313

към дело: 20121200200542
Дата: 01/22/2015 г.
Председател:Атанас Маскръчки
Членове:
Съдебни заседатели:Теменужка Караманолева, Румяна Новачка-Гошева
Съдържание

С присъдата си, постановена по настоящето дело, съдът е пропуснал да се произнесе за това какво да стане с веществените доказателства по делото, визирани в приложението към обвинителния акт, а именно:
- опаковките от наркотичните вещества – на съхранение в картонена кутия, съдържаща веществени доказателства по ДП № 35/2012 г. по описа на С „Б.“ – Б., неразделна част от материалите по разследването;
- мобилен апарат марка „Нокия“, със сериен номер 358264049029929 и СИМ карта на Виваком, номер 89359030110000463088, с батерия;
- мобилен апарат марка „С.“, с ИМЕЙ 358412048334143 и ИМЕЙ 358413048334141 и 2 броя СИМ карти на „М-тел“ – П. с номер 990926808230 и на „Виваком“ с номер 893590322000082;
- мобилен апарат марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359345038984320 и СИМ карта на „Виваком“ номер 89359032100021910744, всички поставени в картонена кутия.
В тази връзка съдът счита, че опаковките от наркотичните вещества са с незначителна стойност, поради което следва да се постанови същите да бъдат унищожени по реда на Правилника за администрацията в съдилищата.
По отношение на веществените доказателства: мобилен апарат марка „Нокия“, със сериен номер 358264049029929 и СИМ карта на Виваком, номер 89359030110000463088, с батерия; мобилен апарат марка „С.“, с ИМЕЙ 358412048334143 и ИМЕЙ 358413048334141 и 2 броя СИМ карти на „М-тел“ – П. с номер 990926808230 и на „Виваком“ с номер 893590322000082; мобилен апарат марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359345038984320 и СИМ карта на „Виваком“ номер 89359032100021910744, всички поставени в картонена кутия, не се установяват обстоятелства, релевантни за хипотезите на чл.53 от НК, поради което същите следва да бъдат върнати на собствениците им.
Видно от протоколи за доброволно предаване от 15.05.2012 год. /л.70 – 72 от ДП/, мобилен апарат марка „Нокия“, със сериен номер 358264049029929 и СИМ карта на Виваком, номер 89359030110000463088, с батерия е предаден на разследващите органи от подс. И. А. Т., мобилен апарат марка „С.“, с ИМЕЙ 358412048334143 и ИМЕЙ 358413048334141 и 2 броя СИМ карти на „М-тел“ – П. с номер 990926808230 и на „Виваком“ с номер 893590322000082 е предаден на разследващите органи от подс. И. Х. С., а мобилен апарат марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359345038984320 и СИМ карта на „Виваком“ номер 89359032100021910744 е предаден от подс. З. А. А..

Поради горното и на основание чл.306, ал.1, т.4 НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПОСТАНОВЯВА да се унищожат след влизане в сила на присъдата веществените доказателства: опаковките от наркотичните вещества – на съхранение в картонена кутия, съдържаща веществени доказателства по ДП № 35/2012 г. по описа на С „Б.“ – Б., неразделна част от материалите по разследването.
ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство - мобилен апарат марка „Нокия“, със сериен номер 358264049029929 и СИМ карта на Виваком, номер 89359030110000463088, с батерия да бъде върнато на подс. И. А. Т..
ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство - мобилен апарат марка „С.“, с ИМЕЙ 358412048334143 и ИМЕЙ 358413048334141 и 2 броя СИМ карти на „М-тел“ – П. с номер 990926808230 и на „Виваком“ с номер 893590322000082 да бъде върнато на подс. И. Х. С..
ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство - мобилен апарат марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359345038984320 и СИМ карта на „Виваком“ номер 89359032100021910744 да бъде върнато на подс. З. А. А..

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.


File Attachment Icon
A83021F937CEABC4C2257DD5004DB592.rtf