Присъда № 5086

към дело: 20141200200279
Дата: 12/03/2014 г.
Председател:Маргарита Коцева
Членове:
Съдебни заседатели:Емилия Драгаданева, Стефан Жеков
Съдържание

въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия А. И. Л., ЕГН [ЕГН], [дата на раждане] в [населено място], обл. Б., с постоянен адрес в [населено място], общ. С., обл. Б., със средно образование, неженен – живее на съпружески начала, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че 03.07.2013 г. около 06:00 часа в местността „В.“, в землището на [населено място], обл. Б., при управление на собствения си товарен автомобил марка „Прага“ с рег. [рег.номер на МПС] , е нарушил правилата за движение, както следва: не е контролирал непрекъснато превозното средство, което управлява – чл. 20, ал. 1 ЗДП, в каросерията на товарния автомобил е превозвал лица, които товарят превозвания товар, без да осигури тяхната безопасност – чл. 134, ал. 2 ЗДП, движел се е с технически неизправно МПС – пневматичната спирачна уредба е с изтичане на въздух – чл. 139, ал. 1 ЗДП вр. чл. 10, ал. 1, т. 1, б. ”г” от ППЗДП, в резултат на което е причинил смъртта на В. И. К., ЕГН [ЕГН] от същото село, с което е осъществил състава на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” НК вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК вр. чл. 20, ал. 1 ЗДП, чл. 134, ал. 2 ЗДП вр. чл. 139, ал. 1 ЗДП вр. чл. 10, ал. 1, т. 1, б. ”г” ППЗДП, поради което на основание посочените по-горе разпоредби и чл. 373, ал. 2 НПК вр. чл. 58а, ал. 4 и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК го ОСЪЖДА да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца, като на основание чл. 66 НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343г от НК във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия А. И. Л. с посочена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година.

ОСЪЖДА А. И. Л. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Б. за направените по делото разноски сумата от 320 лв. /триста и двадесет лева/.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред АС - София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


File Attachment Icon
31B3C0E20ED03C6EC2257DA3004D2091.rtf