>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Обяви
Покана за ремонт на покривна хидроизолация на сградата на Съдебна палата Благоевград
Обява за провеждане на търг
1
О Б Я В А

Окръжен съд Благоевград на основание Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 24/09.06.2016 г., с което се упълномощават административните ръководители на ОСВ да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско значение и във връзка със заповед №90/06.02.2017г. на административния ръководител на ОС Бл-д за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: обща площ 4 кв.м, представляваща 2  кв.м. от фоайето на партерен етаж, 1кв.м. от фоайето на втори етаж и 1 кв.м. от фоайето на трети етаж за монтиране на 3 броя кафе автомати за топли напитки и 1 брой за безалкохолни напитки, минерална вода и пакетирани захарни изделия в сградата на Съдебна палата Благоевград, пл.”Васил Левски №1.

Специални изисквания към участниците:
       До участие в търга се  допускат  всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския  закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
       В търга могат да участват фирми, чиито самопродаващи машини не изискват връзка с водопроводната инсталация в сградата.
       С оглед предотвратяване на риск за здравето на населението, съоръженията да отговарят на изискванията на законодателството по безопасност на храните.
       Предлаганите продукти да притежават необходимите сертификати за качество.Кафе автоматите следва за предлагат минимум 18 вида напитки.
       Машините да притежават фискални устройства, които да бъдат свързани с НАП, съгласно българското законодателство.
Начална   тръжна   цена:  Едномесечната наемна вноска общо за 4 броя машини е 38.22 лв. Размерът   на   едномесечна    първоначална наемна  цена е с включен ДДС. В първоначалната наемна цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия. Първоначалната наемна цена за 1 кв.м. на партерен етаж е  по 9.31 лв. с ДДС, за  1 кв.м. от фоайето на втория етаж е 9.80 лв. и за 1 кв.м. от фоайето на третия  етаж е  9.80 лв. с ДДС.

Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100.00 лева, която се внася по сметка на Окръжен съд Благоевград в ЦКБ АД с IBAN:  BG02 CECB9790 3313 8353 00 и BIC CECBBGSF най- късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Тръжната документация ще бъде публикувана на официалната страница на Окръжен съд Благоевград- blagoevgraddc.judiciary-bg.org и може да бъде изтеглена безплатно.

Заявления   за   участие   в   търга   се   подават   в   счетоводството   на Окръжен съд Благоевград. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в националните ежедневници и на официалната страница на Окръжен съд Благоевград blagoevgraddc.judiciary-bg.org..

Огледи на обекта могат да се извършват, считано от деня следваш датата па публикуване на обявата за търг след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с главния счетоводителТъргът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането  на срока, посочен в т. 9  от  настоящата заповед в сградата на Окръжен съд Благоевград, зала № 4 от 14,00 часа. Когато 7-ият ден изтича в неприсъствен ден, за ден за отваряне на заявленията се приема първият следващ присъствен ден.

Документите за търга са публикувани в раздела ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.
Покана
ПОКАНА


Окръжен съд Благоевград отправя покана до заинтересовани фирми, занимаващи се с изработка, доставка и монтаж на вертикални прозоречни щори, относно представяне на ценово предложение.
Щорите да се изпълнят от материал, който подлежи на пране или химическо почистване. Необходимото приблизително количество е 46,90 кв.м. за 7 работни помещения ІІ етаж от Съдебна палата Благоевград. Преди  изготвяне на ценовото предложение  задължително да се направи оглед на място. Огледът на  работните помещения може да се извършва всеки ден в рамките на работното време.
При изготвяне на предложението да се заложат съвременни материали, отговарящи на всички нормативни изисквания за изпълнение на вертикални прозоречни щори. Всички материали включени в предложението да притежават съответните сертификати и/или разрешителни, съгласно действащото законодателство.
Ценовото предложение да включва:
       цена на кв.м., включваща изработка, доставка и монтаж на вертикални прозоречни щори;
       гаранционен срок за монтираните вертикални прозоречни щори;
       срок на изработка, доставка и монтаж на вертикални прозоречни щори;

Срокът за приемане на предложенията е 09.05.2016г. в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград.

Телефон за контакт 073 88 98 37- счетоводство Окръжен съд Благоевград.И.Ф. Председател на Окръжен съд Благоевград:
Катя Николова БельоваПокана за застраховка автомобил
ПОКАНА

Окръжен съд Благоевград отправя покана до всички заинтересовани застрахователни компании за сключване на застраховки.
Във връзка с изтичане срока на застрахователните полици КАСКО и Гражданска отговорност на лек автомобил Тойота Авенсис, с регистрационен № Е 8668 ВС, собственост на Окръжен съд Благоевград, с балансова стойност 13 680лв., моля да предоставите ценови предложения за гореизброените застраховки за 2016г.

Данни за МПС
Марка/модел:    Тойота Авенсис
Вид на МПС:     В- ЛЕК
Вид на купето: Седан/лимузина
Година на производство  - 2008г.
Вид гориво: Бензин
Обем на двигателя: 1,794 куб.см.
Мощност: 129 к.с.
Цвят: Сив, металик
Брой врати: 4
Брой места: 5

Моля, ценовите предложения изпращайте на е-mail:court@pirin.com или в стая №8 счетоводство на Окръжен съд Благоевград  до 08.12.2015г.

Телефон за контакт със счетоводство: 073 88 98 37  

И.Ф. Председател  на Окръжен съд Благоевград
Катя Николова БельоваПОКАНА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ПОКАНА
Окръжен съд Благоевград отправя покана до специализирани фирми, занимаващи се  с ремонт на покривни хидроизолации за  представяне  на ценово предложение  относно: Изготвяне на количествено-стойностна сметка за подмяна на покривна хидроизолация на  Съдебна палата- Благоевград.
Срокът за представяне на ценовите предложения е 30.09.2015г. в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград. Оглед на покрива може да се извършва всеки ден в рамките на работното време.
Количествено – стойностната сметка следва да  включва видове СМР свързани с цялостна подмяна на  покривната хидроизолация на трите  покривни нива ( ниско,средно и високо) с обща площ от 1590м2,, ограждащи бордове,  и подмянана поцинкована ламарина по бордовете в явно компрометираните участъци. Към  сметката  следва да се включат видовете работи свързани с полагане на нов слой изолация между  пирамидите от горното осветление на  централното фоайе на сградата.
При изготвяне на количествено-стойностната сметка да се заложат качествени материали отговарящи на  съответните изисквания и притежаващи необходимите сертификати и разрешителни за ползуване.
Необходимата  проектна документация и допълнителна информация  относно изготвяне на ценовото предложение, може да получите в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград.
Изготвената от  Вас  количествено- стойностна сметка  ще бъде препратена на Министерство на правосъдието, собственик на сградата с цел осигуряване на  необходимите средства, провеждане на процедура  за избор на изпълнител  и сключване на договор  за изпълнение на ремонтните работи.

Телефон за контакт 073 88 98 37- счетоводство Окръжен съд Благоевград.

Председател на Окръжен съд Благоевград:
Катя Николова БельоваПОКАНА ЗА РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
ПОКАНА
Окръжен съд Благоевград отправя покана до специализирани фирми, занимаващи се  с ремонт на сградни  ВиК инсталации за  представяне  на ценово предложение относно: Изготвяне на количествено–стойностна сметка за подмяна на   водопроводна   и  канализационна инсталация в сградата,  подмяна на фаянс и теракот - сервизни помещения, подмяна на врати  в  същите помещения, подмяна на вътрешни водосточни тръби.
Срокът за приемане на предложенията е 30.09.2015г. в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград. Оглед на  инсталациите и санитарните възли може да се извършва всеки ден в рамките на работното време.
Количествено-стойностната сметка следва да включва всички СМР свързани с подмяната на  водопровода и канала в сградата, подмяна на фаянс и теракот - сервизни помещения, подмяна на врати  в  същите помещения, подмяна на вътрешни водосточни тръби. В сметката да се заложи  перо  за предварително изготвяне на проектна документация.
При изготвяне на количествено-стойностната сметка да се заложат  съвременни материали, отговарящи на всички нормативни изисквания  за изпълнение на инсталации в сгради. Всички материали включени   в сметките да притежават съответните сертификати и разрешителни за ползване  в РБългария.
Необходимата  проектна документация и допълнителна информация ще ви бъде предоставяна в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград.
Изготвената от  Вас  количествено- стойностна сметка  ще бъде препратена на Министерство на правосъдието, собственик на сградата с цел осигуряване на  необходимите средства, провеждане на процедура  за избор на изпълнител  и сключване на договор  за изпълнение на ремонтните работи.

Телефон за контакт 073 88 98 37- счетоводство Окръжен съд Благоевград.

Председател на Окръжен съд Благоевград:
Катя Николова БельоваПОКАНА ЗА РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
ПОКАНА
Окръжен съд Благоевград отправя покана до специализирани фирми, занимаващи се  с ремонт на сградни отоплителни инсталации  за  представяне  на ценово предложение  относно: Изготвяне на количествено-стойностна сметка за подмяна на отоплителна инсталация на Съдебна палата- Благоевград включваща подмяна на  тръбна мрежа и отоплителни тела.
Срокът за представяне на ценовите предложения е 30.09.2015г. в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград. Оглед на  съществуващата  инсталация може да се извършва всеки ден в рамките на работното време.
Количествено – стойностната сметка следва да  включва видове СМР свързани с цялостна подмяна на   тръбната мрежа с нови съвременни тръби, подмяна на съществуващите отоплителни тела (чугунени радиатори) с  радиатори от ново поколение.  В сметката да се заложи  перо  за предварително изготвяне на проектна документация за  подмяна на отоплителната инсталацшя.
При изготвяне на количествено-стойностната сметка да се заложат  съвременни, качествени материали отговарящи на  съответните изисквания и притежаващи необходимите сертификати и разрешителни за ползване.
Необходимата проектна документация и допълнителна информация  относно изготвяне на ценовото предложение, може да получите в стая №8, партерен етаж на Съдебна палата Благоевград.
Изготвената от  Вас  количествено- стойностна сметка  ще бъде препратена на Министерство на правосъдието, собственик на сградата с цел осигуряване на  необходимите средствa, провеждане на процедура  за избор на изпълнител  и сключване на договор  за изпълнение на ремонтните работи.

Телефон за контакт 073 88 98 37- счетоводство Окръжен съд Благоевград.

Председател на Окръжен съд Благоевград:
Катя Николова БельоваПОКАНА ДО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
                       
ПОКАНА

Окръжен съд Благоевград отправя покана до всички заинтересовани застрахователни компании за сключване на застраховки.
Във връзка с изтичане срока на застрахователните полици КАСКО и Гражданска отговорност на лек автомобил Тойота Авенсис, с регистрационен № Е 8668 ВС, собственост на Окръжен съд Благоевград, с балансова стойност 16 500лв., моля да предоставите ценови предложения за гореизброените застраховки за 2015г.

Данни за МПС
Марка/модел:    Тойота Авенсис
Вид на МПС:     В- ЛЕК
Вид на купето: Седан/лимузина
Година на производство  - 2008г.
Вид гориво: Бензин
Обем на двигателя: 1,794 куб.см.
Мощност: 129 к.с.
Цвят: Сив, металик
Брой врати: 4
Брой места: 5

Моля, ценовите предложения изпращайте на е-mail:court@pirin.com или в стая №8 счетоводство на Окръжен съд Благоевград  до 28.11.2014г.

Телефон за контакт със счетоводство: 073 88 98 37ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА
ПОКАНА
Окръжен съд – Благоевград, на основание Решение на ВСС №20/22.06.2005г. и Заповед № 651/31.10.2014г. на Председателя на съда, отправя покана към заинтересовани банки, притежаващи пълен лиценз за обслужване на институции, финансирани от държавния бюджет за представяне на предложение за обслужване на плащанията в "Себра", „транзитна сметка", "сметка наличности" на Окръжен съд- Благоевград. Банката, с която ще се сключи договор за обслужване на сметките на Окръжен съд Благоевград, следва да предостави ПОС терминални устройства, които ще бъдат монтирани в счетоводството на съда, съгласно изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване плащанията в брой и да могат да работят с всички видове карти за разплащане.
Срок за подаване на документите - 10 календарни дни след публикуване на обявата.
Изискванията на ВСС за изготвяне на предложенията и критериите за оценка могат да се получат безплатно от счетоводството на ОС- Благоевград- стая №8, партерен етаж на Съдебна палата-Благоевград, или да се изтеглят оттук.
Офертите следва да бъдат изготвяни в съответствие с изброените критерии в приложения документ.


Телефон за контакт със счетоводството на ОС Бл-д: 073 88 98 37.

Обявата е публикувана във вестник „Струма“ на 06.11.2014г.ПОКАНА за осигуряване на Интернет свързаност
ПОКАНА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. БЛАГОЕВГРАД

        На основание чл.14, ал.5 от ЗОП и във връзка с  чл.42 от РИ № 01 02 за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки, част от СФУК в Окръжен съд Благоевград отправям покана към специализирани доставчици на Интернет услуги за представяне на ценово предложение (оферта) за осигуряване на интернет свързаност със следните параметри:

 

1.Скорост на връзката:
100% гарантирана Download скорост от 100 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик;
100% гарантирана Upload скорост от 50 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.
2.Преносна среда – оптично трасе до съдебната палата в гр. Благоевград. Връзката да бъде предоставена на Ethernet интерфейс, RJ45 жак;
3.Статичен IP адрес – 3 реални статични IP адреса;
4.Антивирусна защита – проверка на интернет трафика за вируси и други злонамерени програми, защита от интернет заплахи;
5.Техническа поддръжка – 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;
6.Осигуряване на Wi-Fi достъп до интернет в зоната на Съдебната палата в Благоевград с връзка, отделна и независима от вътрешната компютърна мрежа, както и със скорост до 50 Mbps /негарантирана/ до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.

Офертите, отговарящи на посочените критерии, ще се оценяват въз основа на предложената цена.

Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 13.10.2014г. в стая №8 (партерен етаж на Съдебна палата – Благоевград).

               

Председател на Окръжен съд – Благоевград:
                                                /Катя Бельова/
ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
ОБЯВА
Окръжен съд Благоевград, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013г. на министъра на правосъдието и във връзка с заповед №40/23.01.2014г. на административния ръководител на ОС Бл-д за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: обща площ 3 кв.м.,  по 1 кв. м. за монтиране на два броя кафе – автомати, разположени във фоайето на първи и трети етаж и 1 кв.м. за монтиране на машина за сухи закуски, безалкохолни напитки, минерелна вода и пакетирани захарни изделия в сградата на Съдебна палата Благоевград, пл.”Васил Левски №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

За контакти: тел. 073/ 88 98 37 - Красимира Симеонова /ст.№8, Партера на Съдебна палата-Благоевград/
Обявата е публикувана във вестник „Сега” и вестник „Струма” на 27.01.2014г. Срокът за подаване на заявленията  за участие в търга започва да тече от 28.01.2014г.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията